BESLUITENLIJST VAN GRD

Gemeente Holsbeek

Zitting van dinsdag 27 april 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 20:00

Tijdens de federale fase van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 vergadert de gemeenteraad virtueel. Op basis van het burgemeesterbesluit van 16 april 2020, bekrachtigd door de eerstvolgende gemeenteraad van 28 april, vindt deze gemeenteraad om redenen van volksgezondheid plaats in besloten zitting, achter gesloten deuren, zonder pers of publiek. Voor het overige worden voor deze zitting alle regels inzake de gebruikelijke openbaarheid toegepast (termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid,...).De gemeenteraad verloopt via een systeem van videoconference met de tool microsoft teams. Alle leden van gemeenteraad en de algemeen directeur, zijn voor de agendapunten waarop ze als 'aanwezig' zijn geregistreerd in de notulen, virtueel aanwezig, incl. beeld en geluid tijdens de mondelinge stemmingen. De raadsleden die omwille van een belangenconflict bij een bepaald agendapunt niet mogen deelnemen aan de bespreking, noch aan de stemming over dit punt hebben hun microfoon uitgeschakeld bij de behandeling van deze punten en komen niet in beeld. De beslotenheid van de vergadering werd tijdens de hele virtuele zitting bewaard.

 

De voorzitter opent de virtuele vergadering om 20u. Zij overloopt eerst kort met de raadsleden de afspraken uit de leidraad digitaal en virtueel vergaderen, die samen met de agenda op 20 april aan alle raadsleden werd verspreid en die als bijlage aan deze vergadering blijft gekoppeld.

 

 

Overzicht punten

Zitting van GRD van 27 04 2021

 

Fluvius OV - algemene vergadering 26 mei 2021 - goedkeuring agenda - vaststelling mandaat

 

 

Voorgeschiedenis

         Uitnodiging van 22 maart 2021 van Fluvius OV voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 26 mei, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

         De gemeente Holsbeek is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius OV.

         De gemeente heeft haar vertegenwoordiger reeds aangeduid voor de volledige legislatuur.

         Op 26 mei 2021 houdt Fluvius OV een algemene vergadering tevens jaarvergadering met volgende agendapunten:

1)      Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris.

2)      Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.

3)      Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.

4)      Statutaire benoemingen.

5)      Statutaire mededelingen.

         Gelet op het feit dat de algemene vergadering tevens jaarvergadering statutair en decretaal  tijdig bijeengeroepen moet worden en rekening houdend met de meest actuele kennis over de coronasituatie en de daarmee gepaard gaande regels van de overheid, ziet Fluvius Opdrachthoudende Vereniging zich verplicht om deze vergadering op digitale wijze te organiseren.

 

Juridische gronden

         Artikel 432 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.

De mandaatbepaling van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Argumentatie

         Voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 26 mei moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 mei met als agendapunten:

1)      Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris

2)      Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.

3)      Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.

4)      Statutaire benoemingen.

5)      Statutaire mededelingen.

 

Art. 2.

De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de digitale algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26 mei, (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1 van deze beslissing.

 

Art. 3.

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan:

         vennootschapssecretariaat@fluvius.be

         gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 27 04 2021

 

PBE - algemene vergadering - 25 juni 2021 - goedkeuring agenda - bepaling mandaat

 

 

Voorgeschiedenis

         Uitnodiging van 29 maart 2021 van pbe voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 25 juni, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

         De gemeente Holsbeek is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging pbe.

         De gemeente heeft haar vertegenwoordiger reeds aangeduid voor de volledige legislatuur.

         Op 25 juni houdt pbe een algemene vergadering tevens jaarvergadering met volgende agendapunten:

1)      Kennisneming verslagen van pbe van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2020.

2)      Goedkeuring van de jaarrekening van pbe afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3)      Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 volgend WVV.

4)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van pbe met betrekking tot het boekjaar 2020.

5)      Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6)      Statutaire benoemingen.

7)      Statutaire mededelingen.

         Heden worden we geconfronteerd met het coronavirus Covid-19, waarbij het nu niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.

         Volgens de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap binnenlands bestuur omtrent het coronavirus Covid-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op deze bijeenkomst kan overgegaan worden tot het houden van een digitale algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

 

Juridische gronden

         Artikel 432 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.

De mandaatbepaling van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Argumentatie

         Voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 25 juni moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging pbe van 25 juni met als agendapunten:

1)      Kennisneming verslagen van pbe van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2020.

2)      Goedkeuring van de jaarrekening van pbe afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3)      Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 volgend WVV.

4)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van pbe met betrekking tot het boekjaar 2020.

5)      Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6)      Statutaire benoemingen.

7)      Statutaire mededelingen.

 

Art. 2.

De gemeenteraad draagt zijn vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging pbe op 25 juni (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1 van dit besluit.

 

Art. 3.

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan:

         vennootschapssecretariaat@fluvius.be

         gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 27 04 2021

 

Ecowerf - algemene vergadering 23 juni - goedkeuring agenda - bepaling mandaat

 

 

Voorgeschiedenis

         Uitnodiging van 13 april 2021 van EcoWerf voor de algemene vergadering van 23 juni, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Feiten en context

         De gemeente Holsbeek is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.

         De gemeente heeft haar vertegenwoordiger reeds aangeduid voor de volledige legislatuur.

         Op 23 juni houdt EcoWerf een algemene vergadering met volgende agendapunten:

1)      Samenstelling bureau

2)      Goedkeuring verslag vorige vergadering

3)      Jaarverslag 2020

a)      Verslag van de activiteiten

b)      Jaarrekening per 31 december 2020 - verslag van de commissaris-revisor

c)       Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels

4)      Decharge bestuurders

5)      Diversen

a)      Bestuurswissel raad van bestuur - cluster Geetbets/Glabbeek/Kortenaken

b)      Bestuurswissel raad van bestuur - cluster Begijnendijk/Rotselaar

c)       Algemeen Comité: goedkeuring aanstelling vertegenwoordigers en/of plaatsvervangers.

 

Juridische gronden

         Artikel 432 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.

De mandaatbepaling van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Argumentatie

         Voor de algemene vergadering van 23 juni moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

BESLUIT

Met 17 ja-stemmen van Ann Spaepen, Hans Eyssen, Rudy Janssens, Bram Van Baelen, Anja Peeten, Anne Van Goidsenhoven, Nadine Van Horebeek, Annelies Vander Bracht, Pieter Coosemans, Herman Van Criekingen, Kim Donders, Charlot Op de Beeck, Kwinten Van Dessel, Jo Vanmechelen, Sabine Wyns, Suzy Vanderheyden en Wim Verkammen

3 onthoudingen van Kim Theys, Hans Miseur en Robbe Dupont

 

Artikel 1.

De gemeenteraad geeft de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van EcoWerf van 23 juni een mandaat om alle agendapunten goed te keuren.

 

Art. 2.

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:

         gemeentelijke afgevaardigde

         EcoWerf, t.a.v. Gerda Bleus, directiesecretariaat (gerda.bleus@ecowerf.be).

 

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 27 04 2021

 

Ecowerf - bav 23 juni 2021 - goedkeuring agenda - bepaling standpunt en mandaat

 

 

Voorgeschiedenis

         EcoWerf is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398 §1, 3° van het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017.

         De statuten van EcoWerf.

         De beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 17 maart 2021 tot de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 23 juni 2021 met volgende agendapunten:

1)      Samenstelling van het bureau

2)      Goedkeuring verlenging EcoWerf

a)      Vaststellingen verzoeken tot verlenging (art. 423 DLB)

b)      Statutenwijziging: verlenging duur (art. 5 statuten)

3)      Goedkeuring statutenwijziging

4)      Diversen.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur, artikel 423

Na afloop van de statutair bepaalde duur, kan de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die niet langer mag zijn dat 18 jaar.

         Decreet lokaal bestuur, artikel 423, 2° lid

De gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers - en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drie-vierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten - kan tot de verlenging beslissen, de laatste algemene vergadering, voor het verstrijken van de duur met een drie-vierde meerderheid van de stemmen.

         Decreet lokaal bestuur, artikel 427

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd. De beslissingen ter zake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en zij worden bij het verslag gevoegd.

         Decreet lokaal bestuur, artikel 40-41.

 

Argumentatie

         Omtrent agendapunt 2 en 3 moet een inhoudelijke beslissing genomen worden.

Agendapunt 2: goedkeuring verlenging EcoWerf

         De bestaansduur van EcoWerf loopt tot 15 december 2021 (artikel 5 statuten). Uit het onderzoek inzake de verlenging blijkt dat het voor de gemeente aangewezen is om haar deelname bij EcoWerf te verlengen, zoals verantwoord wordt door de visienota.

         Op basis hiervan formuleert de gemeente een verzoek tot verlenging van deelname bij EcoWerf conform art. 423 DLB.

         De beslissing van de verlenging vertaalt zich in een aanpassing van artikel 5 van de statuten waarbij de bestaansduur van EcoWerf wordt verlengd met 18 jaar.

         Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring te weigeren.

Agendapunt 3: goedkeuring statutenwijziging

         Waardering aandeel nieuwe vennoten

De huidige statuten van EcoWerf hebben tot gevolg dat bij een nieuwe toetreding van een gemeente het aantal aandelen niet in verhouding zal staan met het aantal aandelen van de andere A-vennoten.  Een nieuwe berekeningswijze is ingeschreven en is een aanpassing van artikel 8 van de statuten.

De berekening van het aantal aandelen bij een toetreding van een nieuwe gemeentevennoot zal er als volgt uitzien:

5)      Het totaal aantal A-aandelen van EcoWerf gedeeld door het totaal aantal inwoners binnen het werkingsgebied van EcoWerf waarvan het resultaat gelijk is aan het aantal A-aandelen  per inwoner binnen het werkingsgebied van EcoWerf.

6)      Het inwonersaantal van de toetredende gemeente vermenigvuldigd met het aantal A-aandelen per inwoner binnen het werkingsgebied van EcoWerf, zoals berekend in sub 1), hetgeen overeenstemt met het aantal A-aandelen dat zal toekomen aan de toetredende gemeente (en dat afgerond zal worden naar de lagere eenheid).

7)      Het aantal A-aandelen dat aan de toetredende gemeente zal toekomen, vermenigvuldigd met de nominale waarde van de aandelen.

         Mogelijkheid tot herziening kapitaal per gemeentelijke bestuursperiode
Op de raad van bestuur van 25 november 2020 is beslist om de onderlinge verhouding van de aandelen tussen de bestaande vennoten, en eventuele herverdeling, vast te leggen. Deze herverdeling kan best gebeuren op het moment dat de definitieve samenstelling van de vennootschap vast ligt, op de algemene vergadering van 15 december 2021. De herverdeling is aangewezen om een reële verhouding tussen aantal aandelen en inwonersaantallen te bekomen.
Om in de toekomst een reële weerspiegeling te behouden wordt in artikel 8 een clausule ingeschreven die de aanpassing van het geplaatste kapitaal aan de evolutie van het bevolkingscijfer eenmaal per gemeentelijke bestuursperiode faciliteert zodat deze bepaling gebruikt kan worden als kapstok voor toekomstige aanpassingen.

         Faciliteren van een elektronisch aandelenregister
Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het mogelijk om een elektronisch aandelenregister aan te houden.  Deze mogelijkheid wordt voorzien in artikel 10 van de statuten. De raad van bestuur heeft hierdoor de mogelijkheid om te kiezen tussen een papieren of elektronische registratie.

         Faciliteren volmachtenbesluit
Ingevolge het decreet over het lokaal bestuur is het directiecomité weggevallen waardoor ook de bijhorende delegaties aan het directiecomité niet meer toepasbaar zijn. Om hieraan tegemoet te komen is op de raad van bestuur van 4 maart 2020 een volmachtenbesluit goedgekeurd.
Door een aanpassing van artikel 28 van de statuten wordt deze mogelijkheid tot het geven van bijzondere volmachten en/of het toekennen van het dagelijks bestuur aan de voorzitter, ondervoorzitters en leidinggevende personeelsleden gefaciliteerd. Tevens wordt de wettelijke omschrijving van de notie dagelijks bestuur onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingeschreven.

         Faciliteren digitaal en/of hybride vergaderen algemeen comité en