BESLUITENLIJST VAN CBS

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 22 april 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 14:15

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst met besluiten van het college van burgemeester en schepenen bekend (artikel 285, §1 Decreet lokaal bestuur)

 

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Notulen vorige zitting

 

 

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Subsidieregeling individueel vervoer minder mobiele inwoners -  vaccinatiecentrum Rotselaar - algemene bepalingen en bijlage samenwerkingsovereenkomst Leuven Hageland Mobiel-VZW

 

 

Voorgeschiedenis

         De samenwerkingsovereenkomst met Leuven-Hageland Mobiel-vzw.

 

Feiten en context

         Leuven-Hageland Mobiel-vzw fungeert voor Holsbeek als aanspreekpunt en dispatcher inzake het vervoer van minder mobiele inwoners van Holsbeek naar het vaccinatiecentrum in Rotselaar. De organisatie neemt prioritair het vervoer van rolstoelgebruikers voor haar rekening en werkt voor het vervoer van andere minder mobiele burgers samen met de dienst personenvervoer van het OCMW en de vervoersdienst van het Convent.

 

Juridische gronden

         Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2021 tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum.

         De nota Mobiliteitsbudget voor individueel en collectief vervoer van en naar de vaccinatiecentra van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

         Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Argumentatie

         Vaccinatie van zo veel mogelijk inwoners in België is nodig om de bevolking te beschermen tegen COVID-19 (SARS-CoV-2).

         Om de vaccinatiegraad van de bevolking te verhogen is het van belang om voor minder mobielen de drempel van verplaatsing zo veel mogelijk te verlagen.

         De inwoners van Holsbeek, Rotselaar en Tremelo krijgen hun vaccinaties tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum van Rotselaar. De drie gemeentes werken op velerlei vlak nauw samen bij de organisatie hiervan.

         De gemeente Rotselaar fungeert als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) m.b.t. het vaccinatiecentrum Rotselaar.

         Er wordt vanuit de overheid een subsidie voorzien voor het individueel vervoer naar het vaccinatiecentrum. Deze subsidie bedraagt 0,143 euro per te vaccineren inwoner per maand. Voor Holsbeek betekent dit ongeveer 1.440 euro per maand.

         De kostprijs voor vervoer van minder mobiele Holsbekenaren naar het VC, berekend door Leuven-Hageland Mobiel-vzw, bedraagt 28 euro forfaitair, ongeacht de deelgemeente vanwaar het vervoer vertrekt. Dit houdt in: vervoer heen en terug alsook de wachttijd van de chauffeur ter plaatse.

         Het is aangewezen om, naar analogie met de andere gemeentes verbonden aan het vaccinatiecentrum Rotselaar, een remgeld (eigen bijdrage gebruiker) aan te rekenen van 8 euro per rit. Dit betekent een gesubsidieerde tussenkomst van 20 euro per rit vanuit de gemeente.

         De bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst met Leuven-Hageland Mobiel-vzw inzake aangepast vervoer van en naar het vaccinatiecentrum Rotselaar is opgemaakt ter ondertekening.

         Het is aangewezen eenzelfde werkwijze (8 euro remgeld, 20 euro fin. tussenkomst) te hanteren met de dienst personenvervoer van het OCMW en ten aanzien van de vervoersdienst van het Convent. Het Convent gaat hiermee akkoord.

 

Bijlagen

         De bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst met Leuven-Hageland Mobiel-vzw.

 

Financiële gevolgen

Nieuwe MAR aan te maken door financiële dienst.

         Opbrengsten:

          de subsidie heeft tot doel de infrastructuur- en uitbatingskosten van vaccinatiecentra te financieren.

          de gemeente boekt de subsidie op een algemene rekening van de rubriek “7405/9 - Specifieke werkingssubsidies” en op het beleidsveld “0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie”. Ze wordt gekoppeld aan de economischesectorcode “300 - Vlaamse overheid”.

         Uitgaven :

          de geboekte uitgaven worden gekoppeld aan de externe rapporteringscode ABB-VC-PEN en beleidsveld 0985 - gezondheidspromotie en ziektepreventie.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het college keurt de door Leuven-Hageland Mobiel vzw voorgestelde kostprijs van forfaitair 28 euro goed voor het vervoer van minder mobiele inwoners naar het vaccinatiecentrum Rotselaar.

Gebruikers van de diensten van Leuven-Hageland Mobiel vzw betalen een remgeld van 8 euro, het bestuur komt voor 20 euro per vervoer tussen. Deze tussenkomst/subsidie wordt vergoed aan Leuven-Hageland Mobiel vzw.

 

Art. 2.

De bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst inzake aangepast vervoer van en naar het vaccinatiecentrum Rotselaar tussen de gemeente Holsbeek en Leuven-Hageland Mobiel vzw, zoals gevoegd in de bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd en ondertekend.

 

Art. 3.

Eenzelfde regeling voor het vervoer van minder mobiele inwoners van Holsbeek naar het vaccinatiecentrum Rotselaar (8 euro remgeld en 20 euro gesubsidieerde tussenkomst door de gemeente) wordt toegepast met

         de dienst personenvervoer van het OCMW en

         de vervoersdienst van het Convent.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Punt bijlagen/links samenwerkingsovereenkomst bijlage.docx
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Gemeentepersoneel - aanstelling onbepaalde duur

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Gemeentepersoneel - sanctie

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Gemeentepersoneel - pensioenaanvraag

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

GBS KD - tijdelijke aanstelling - kleuterleidster

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

GBS KD - tijdelijke aanstelling - onderwijzer

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

GBS KD - tijdelijke aanstelling - onderwijzer

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

GBS KD - tijdelijke aanstelling - wijziging

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

GBS KD - tijdelijke aanstelling - onderwijzer

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Personeelsgeschenk 2021

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Poëzie in de Pastorie - mededeling mede-organisator

 

 

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Omgevingsproject - Appelweg 68

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Omgevingsproject - Appelweg 52

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Omgevingsproject Hiroux - Langeveld 124

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Sluiting O.O. - Hulsbergweg

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Rooilijn- en onteig. plan Hulsbergweg - inn. 15

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Schattingsverslag - Attenhovendreef

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Tijdelijke verkeersregeling - wielerwedstrijd Nieuwelingen (Hoger-op Nieuwrode) - 30 mei 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Aanvraag van Wielerclub Hoger-Op Nieuwrode tot het organiseren van een wielerwedstrijd voor nieuwelingen op het grondgebied van de gemeente.

 

Feiten en context

         De wielerwedstrijd vindt plaats op zondag 30 mei 2021.

 

Juridische gronden

         Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

         Artikel 286§1 van het decreet lokaal bestuur.

De reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Politieverordeningen worden ook bekendgemaakt via aanplakbrief.

 

Adviezen

         Advies van de politie op 22 maart 2021: Gunstig, mits naleving van de gestelde voorwaarden.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, de deelnemers en bewoners is een tijdelijke verkeersregeling noodzakelijk.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Op zondag 30 mei 2021 van 14.00 uur tot 18.00 uur wordt een verbod van stilstaan en parkeren ingesteld op volgende openbare wegen:

         Rot, op de volledige rijbaan

          tussen het kruispunt met Grensstraat en het kruispunt met Kraaikant.

         Appelweg en Vlasselaar, op de volledige rijbaan

          tussen het kruispunt met Hoekje en de gemeentegrens met Rotselaar.

         Panoramastraat

          tussen het kruispunt met Kraaikant en het kruispunt met Appelweg.

 

Art. 2.

Op zondag 30 mei 2021 van 14.30 uur tot 17.30 uur geldt eenrichtingsverkeer op volgende openbare wegen:

         Grensstraat

          tussen het kruispunt met Rot en het kruispunt met Hellegat, in de richting van Hellegat voor ieder bestuurder, 'uitgezonderd fietsers' te sluiten.

         naamloze dienstweg langsheen de autostrade E314/A2 in Hellegat

          tussen het kruispunt met Hellegat en het kruispunt met Gelrodesebaan (Rotselaar - Wezemaal), in de richting van de Gelrodesebaan voor ieder bestuurder, 'uitgezonderd fietsers' te sluiten.

         Rot

          tussen het kruispunt met Grensstraat (Gelrode) en het kruispunt met Kraaikant, in de richting van Grensstraat (Gelrode) voor ieder bestuurder, 'uitgezonderd fietsers' te sluiten.

         Panoramastraat

          tussen het kruispunt met Kraaikant en het kruispunt met Appelweg, in de richting van Kraaikant voor ieder bestuurder, 'uitgezonderd fietsers' te sluiten.

         Appelweg en Vlasselaar, op de volledige rijbaan

          tussen het kruispunt Hoekje en de gemeentegrens met Rotselaar, in de richting van de Panoramastraat voor ieder bestuurder, 'uitgezonderd fietsers' te sluiten.

 

Art. 3.

De wegbeheerder brengt de nodige signalisatie aan:

         borden fig. E3 met informatief onderbord, geplaatst minstens 48 uur voor de activiteit

         borden fig. C1 + onderbord M2 en F19 + onderbord M4, herhaald na ieder kruispunt evenals de verkeersborden C31a en C31b.

 

Art. 4.

Overtredingen op deze politieverordening worden bestraft met politiestraffen.

 

Art. 5.

Dit besluit wordt van kracht op zondag 30 mei 2021 om 14.00 uur en het blijft van kracht tot zondag 30 mei 2021 om 18.00 uur.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Omgevingsmelding - Chartreuzenberg 61

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Herbruikbare luiers - Verhaegenstraat 21

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Milieuadviesraad - afsprakennota

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Milieuadviesraad - leden - goedkeuring

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

OO - onderhouds- en herstellingswerken - perceel 3

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Overwelving baangracht Waterstraat - schuldvorder

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Subsidieaanvraag - veilige schoolomgeving

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Leuvensebaan fase 2/deel 3 - tenlasteneming kosten

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Betalingen - bestellingen - invorderingen

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 22 04 2021

 

Gemeente Holsbeek/v. AsbestCare e.a.

Publicatiedatum: 29/04/2021