BESLUITENLIJST VAN VAST BUREAU

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 15 april 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 16:00

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 15 04 2021

 

Notulen vast bureau van 08 april 2021

 

 

BESLUIT

Eenparig

 

Enig artikel.

Het verslag van de zitting van 08 april 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 15 04 2021

 

OCMW personeel - pensioenaanvraag

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 15 04 2021

 

OCMW personeel - uitzendarbeid - verzorgende

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 15 04 2021

 

OCMW personeel - jobstudenten gezinszorg

 

 

Voorgeschiedenis

         Beslissing van de OCMW-raad van 26 januari 2021.

De OCMW-raad beslist dat in het dienstjaar 2021 gedurende de schoolvakanties of bij afwezigheid wegens ziekte en prestatieverminderingen een equivalent van maximum 7,5 voltijdse jobstudenten gedurende maximaal 1 maand kunnen worden aangeworven voor ondersteunende taken in de administratieve diensten en thuiszorgdiensten van het OCMW.

 

Argumentatie

         De aanwerving van de jobstudenten voor administratieve ondersteuning werd bekendgemaakt door het verspreiden van een bericht in de verschillende vestigingen van de gemeente Holsbeek en het OCMW.

         Voor de aanwerving van jobstudenten voor de dienst gezinszorg is een ruimere bekendmaking aangewezen. Naast interne bekendmaking zullen de vacatures eveneens gepubliceerd worden op de website van de gemeente en de VDAB, op de lichtkrant en de tv in de gemeentelijke gebouwen.

         Om kandidaten de kans te geven te reageren op de aankondiging van de vacatures voor jobstudenten in de dienst gezinszorg moeten kandidaturen hiervoor uiterlijk op 16 mei 2021 toekomen op de personeelsdienst van het OCMW of via e-mail op vacature@holsbeek.be. Indien er zich op deze datum onvoldoende geschikte kandidaten hebben aangeboden kan de uiterste datum voor kandidaatstelling worden herzien.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Art. 1.

Het vast bureau beslist om met het oog op de de aanwerving van jobstudenten voor de dienst gezinszorg de vacature, naast interne bekendmaking, te publiceren op de website van de gemeente en de VDAB, op de lichtkrant en de tv in de gemeentelijke gebouwen.

 

Art. 2.

Kandidaturen voor de dienst gezinszorg moeten uiterlijk op 16 mei 2021 toekomen op de personeelsdienst van het OCMW of via e-mail op vacature@holsbeek.be. Indien er zich op

deze datum onvoldoende geschikte kandidaten hebben aangeboden kan de uiterste datum voor

kandidaatstelling worden herzien.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 15 04 2021

 

Consolidatie arbeidsongeval - bepaling rente

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 15 04 2021

 

Aanwerving huishoudhulpen - selectieprocedure

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 15 04 2021

 

Verkoop 2 oude bromfietsen

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 15 04 2021

 

Jaarverslag PBW 2020

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 15 04 2021

 

Bestellingen - Betalingen

 

 

Juridische gronden

         Artikel 84 van het Decreet lokaal bestuur.
Het vast bureau gaat de verbintenissen, die niet te maken hebben met toekenning van individuele steunen, aan namens het OCMW.

         Artikels 265 tot en met 272 van het Decreet lokaal bestuur.
Deze artikelen regelen de ontvangsten en uitgavencyclus voor het OCMW-bestuur.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Aanrekeningen

Het vast bureau stelt betaalbaar:

         de mandatenlijst 2021 94 voor een totaal bedrag van 7.095,73 euro.

In de mate dat deze aanrekeningslijsten door de algemeen directeur reeds zijn betaalbaar gesteld op basis van de delegatie van het budgethouderschap neemt het vast bureau kennis van deze aanrekeningslijsten.

 

Art. 2.

Bestellingen

Het vast bureau neemt kennis van de voorstellen en beslist de bestelling van het nummer BB 2021 6.

In de mate dat deze bestellingen reeds door de algemeen directeur zijn gebeurd op basis van de delegatie in het kader van dagelijks bestuur, neemt het vast bureau kennis van deze bestellingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van 15 04 2021

 

Dagorde ocmw-raad 27 april 2021

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021