BESLUITENLIJST VAN OCMW RAAD

Gemeente Holsbeek

Zitting van dinsdag 23 maart 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 20:00

Tijdens de federale fase van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 vergadert de raad voor maatschappelijk welzijn virtueel. Op basis van het burgemeesterbesluit van 16 april 2020, bekrachtigd door de eerstvolgende gemeenteraad van 28 april, vindt deze raad om redenen van volksgezondheid plaats in besloten zitting, achter gesloten deuren, zonder pers of publiek. Voor het overige worden voor deze zitting alle regels inzake de gebruikelijke openbaarheid toegepast (termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid,...).De raad verloopt via een systeem van videoconference met de tool microsoft teams. Alle leden van raad en de algemeen directeur, zijn voor de agendapunten waarop ze als 'aanwezig' zijn geregistreerd in de notulen, virtueel aanwezig, incl. beeld en geluid tijdens de mondelinge stemmingen. De beslotenheid van de vergadering werd tijdens de hele virtuele zitting bewaard.

 

 

Overzicht punten

Zitting van OCMW raad van 23 03 2021

 

OCMW-personeel - dienstvrijstelling vaccinatie - goedkeuring

 

 

Voorgeschiedenis

         BVR rechtspositieregeling van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de RPR en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel.

         Besluit in de NAR van 5 februari 2021
Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen bereiken in de NAR een akkoord over het feit dat (contractuele) werknemers die zich laten vaccineren hiervoor een recht op klein verlet krijgen.

 

Feiten en context

         De ministerraad van 12 februari 2021 heeft op voorstel van minister van werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goedgekeurd over de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

         Concreet krijgt elke werknemer, verbonden met een werkgever door een arbeidsovereenkomst, het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer een aantal voorwaarden vervullen :

          het tijdslot van de vaccinatie moet onmiddellijk worden meegedeeld aan de werkgever. De uitnodiging (oproepingsbrief) en de bevestiging van de afspraak dienen als bewijs.

          De vaccinatie moet plaatsvinden voor 31 december 2021.

          Werknemers krijgen de nodige tijd om zich te laten vaccineren (= tijd om zich te verplaatsen, met de effectieve tijd die nodig is om zich te laten vaccineren ter plaatse).

 

Juridische gronden

         Artikel 218 van het BVR rechtspositieregeling van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de RPR en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel bepaalt dat de gemeenteraad de voorwaarden kan vaststellen waaronder een dienstvrijstelling kan worden toegekend.

         Voorontwerp van wet van 12 februari 2021
Elke werknemer die met een werkgever is verbonden o.g.v. een arbeidsovereenkomst krijgt het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, teneinde zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en een bewijs kunnen voorleggen.

 

Argumentatie

         Het wetsvoorstel van 12 februari 2021 heeft enkel betrekking op contractuele medewerkers. Voor statutaire werknemers moet inzake de dienstvrijstelling voor vaccinatie een regeling worden uitgewerkt door de gemeenteraad op basis van art. 218 van het BVR rechtspositie.

         Concreet is het voorstel :

          het personeelslid verwittigt onmiddellijk zijn diensthoofd van zodra het personeelslid het tijdslot voor de vaccinatie ontvangt.

          Dienstvrijstelling geldt enkel voor de nodige tijd (verplaatsing en vaccinatie), met een maximum van 1,5 uur dienstvrijstelling per vaccinatiebeurt

          0,5 uur als geraamde effectieve vaccinatietijd

          alle burgers (en dus ook de medewerkers) hebben de mogelijkheid om zich gratis te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum in de nabije omgeving. Medewerkers van de administratieve diensten die niet naar het VC Rotselaar kunnen, kunnen die dag van thuis uit werken, zodat ook voor hen de verplaatsingstijd kan beperkt blijven tot een uur heen en terug.

          Het recht op dienstvrijstelling moet gestaafd worden met de bevestiging van de afspraak door het vaccinatiecentrum.

          De dienstvrijstelling wordt enkel toegekend waarvoor ze is bedoeld, nl. om de medewerker de kans te geven om zich, in het kader van de brede oproep tot de +18-jarige bevolking, te laten vaccineren op een afgesproken tijdslot terwijl die medewerker op dat ogenblik conform zijn uurrooster aan het werk zou moeten zijn.
Medewerkers die op basis van een reservelijst door het vaccinatiecentrum zelf last minute worden opgeroepen voor een restvaccin genieten bijgevolg niet van deze dienstvrijstelling. Een dergelijke vaccinatie als reserve kan immers enkel aansluitend bij de gewone arbeidstijd en nooit tijdens de werkuren.

          Voor de medewerkers DGAT geldt dat zij bij voorrang zijn gevaccineerd o.b.v. instructies van het Agentschap zorg en gezondheid. Deze dienstvrijstelling is ook op hen van toepassing. De meeste medewerkers DGAT zijn ingeënt met restvaccins uit het WZC.

          De dienstvrijstelling betreft een betaalde afwezigheid.

          De personeelsleden van het OCMW werken o.b.v. het arbeidsreglement in een vast uurrooster. Ze kunnen zich enkel tijdens de vaste werktijden beroepen op de dienstvrijstelling.

 

BESLUIT

Met 16 ja-stemmen van Ann Spaepen, Hans Eyssen, Rudy Janssens, Bram Van Baelen, Anja Peeten, Anne Van Goidsenhoven, Nadine Van Horebeek, Pieter Coosemans, Herman Van Criekingen, Kim Donders, Charlot Op de Beeck, Kwinten Van Dessel, Jo Vanmechelen, Sabine Wyns, Suzy Vanderheyden en Wim Verkammen

2 onthoudingen van Hans Miseur en Robbe Dupont

 

Artikel 1.

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist een dienstvrijstelling toe te kennen voor de OCMW-personeelsleden in het kader van de vaccinatie tegen het coronavirus onder volgende voorwaarden :

         het personeelslid verwittigt onmiddellijk zijn diensthoofd van zodra het personeelslid het tijdslot voor vaccinatie ontvangt.

         Dienstvrijstelling geldt enkel voor de nodige tijd (verplaatsing en vaccinatie), met een maximum van 1,5 uur dienstvrijstelling per vaccinatiebeurt.

         Het recht op dienstvrijstelling moet gestaafd worden met de bevestiging van de afspraak door het vaccinatiecentrum.

         De dienstvrijstelling wordt enkel toegekend waarvoor ze is bedoeld, nl. om de medewerkers de kans te geven om zich in het kader van de brede oproep tot de +18-jarige bevolking te laten vaccineren op een afgesproken tijdslot, terwijl die medewerker op dat ogenblik conform zijn uurrooster aan het werk zou moeten zijn.

         Voor de medewerkers DGAT geldt dat zij bij voorrang zijn gevaccineerd o.b.v. instructies van het Agentschap zorg en gezondheid. Deze dienstvrijstelling is ook op hen van toepassing. De meeste medewerkers DGAT zijn ingeënt met restvaccins uit het WZC.

         De dienstvrijstelling betreft een betaalde afwezigheid.

         De OCMW-personeelsleden werken op basis van het arbeidsreglement in een vast uurrooster en kunnen zich enkel tijdens deze vaste werktijden beroepen op de dienstvrijstelling.

 

Art. 2.

Verplaatsingsonkosten van en naar het vaccinatiecentrum worden niet vergoed.

 

Art. 3.

De voorwaarden van dit besluit worden (bij publicatie van de wetgeving) getoetst aan deze regelgeving. In afwachting wordt bovenvermelde regeling gehanteerd voor al het (contractueel en statutair) OCMW-personeel.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021