NOTULEN VAN DE GRD

Gemeente Holsbeek

Zitting van dinsdag 23 maart 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 20:00

 

Aanwezig:

Ann Spaepen, voorzitter

Hans Eyssen, burgemeester

Rudy Janssens, Bram Van Baelen, Anja Peeten, Anne Van Goidsenhoven, schepenen

Nadine Van Horebeek, Pieter Coosemans, Herman Van Criekingen, Hans Miseur, Kim Donders, Charlot Op de Beeck, Robbe Dupont, Kwinten Van Dessel, Jo Vanmechelen, Sabine Wyns, Suzy Vanderheyden, Wim Verkammen, raadsleden

Ria Verstraelen, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Achille Claes, Annelies Vander Bracht, Kim Theys, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

Gemeentepersoneel - dienstvrijstelling vaccinatie - goedkeuring

 

 

Voorgeschiedenis

         BVR rechtspositieregeling van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de RPR en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel.

         Besluit in de NAR van 5 februari 2021
Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen bereiken in de NAR een akkoord over het feit dat (contractuele) werknemers die zich laten vaccineren hiervoor een recht op klein verlet krijgen.

 

Feiten en context

         De ministerraad van 12 februari 2021 heeft op voorstel van minister van werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goedgekeurd over de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

         Concreet krijgt elke werknemer, verbonden met een werkgever door een arbeidsovereenkomst, het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer een aantal voorwaarden vervullen :

          het tijdslot van de vaccinatie moet onmiddellijk worden meegedeeld aan de werkgever.
De uitnodiging (oproepingsbrief) en de bevestiging van de afspraak dienen als bewijs.

          De vaccinatie moet plaatsvinden voor 31 december 2021.

          Werknemers krijgen de nodige tijd om zich te laten vaccineren (= tijd om zich te verplaatsen, met de effectieve tijd die nodig is om zich te laten vaccineren ter plaatse).

 

Juridische gronden

         Artikel 218 van het BVR rechtspositieregeling van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de RPR en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel bepaalt dat de gemeenteraad de voorwaarden kan vaststellen waaronder een dienstvrijstelling kan worden toegekend.

         Voorontwerp van wet van 12 februari 2021
Elke werknemer die met een werkgever is verbonden o.g.v. een arbeidsovereenkomst krijgt het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, teneinde zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en een bewijs kunnen voorleggen.

 

Argumentatie

         Het wetsvoorstel van 12 februari 2021 heeft enkel betrekking op contractuele medewerkers. Voor statutaire werknemers moet inzake de dienstvrijstelling voor vaccinatie een regeling worden uitgewerkt door de gemeenteraad op basis van art. 218 van het BVR rechtspositie.

         Concreet is het voorstel :

          het personeelslid verwittigt onmiddellijk zijn diensthoofd van zodra het personeelslid het tijdslot voor de vaccinatie ontvangt.

          Dienstvrijstelling geldt enkel voor de nodige tijd (verplaatsing en vaccinatie), met een maximum van 1,5 uur dienstvrijstelling per vaccinatiebeurt

          0,5 uur als geraamde effectieve vaccinatietijd

          alle burgers (en dus ook de medewerkers) hebben de mogelijkheid om zich gratis te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum in de nabije omgeving. Medewerkers van de administratieve diensten die niet naar het VC Rotselaar kunnen, kunnen die dag van thuis uit werken, zodat ook voor hen de verplaatsingstijd kan beperkt blijven tot een uur heen en terug.

          Het recht op dienstvrijstelling moet gestaafd worden met de bevestiging van de afspraak door het vaccinatiecentrum.

          De dienstvrijstelling wordt enkel toegekend waarvoor ze is bedoeld, nl. om de medewerker de kans te geven om zich, in het kader van de brede oproep tot de +18-jarige bevolking, te laten vaccineren op een afgesproken tijdslot, terwijl die medewerker op dat ogenblik conform zijn uurrooster aan het werk zou moeten zijn.
Medewerkers die op basis van een reservelijst door het vaccinatiecentrum zelf last minute worden opgeroepen voor een restvaccin genieten bijgevolg niet van deze dienstvrijstelling. Een dergelijke vaccinatie als reserve kan immers enkel aansluitend bij de gewone arbeidstijd en nooit tijdens de werkuren.

          De dienstvrijstelling betreft een betaalde afwezigheid.

          Personeelsleden die op basis van het arbeidsreglement werken in een vast uurrooster kunnen zich enkel tijdens de vaste werktijden beroepen op de dienstvrijstelling.

          Personeelsleden die kunnen genieten van het systeem van flexibele arbeidstijden kunnen enkel van de dienstvrijstelling genieten wanneer de oproep aansluit bij de stamtijden op dienstniveau.

 

BESLUIT

Met 16 ja-stemmen van Ann Spaepen, Hans Eyssen, Rudy Janssens, Bram Van Baelen, Anja Peeten, Anne Van Goidsenhoven, Nadine Van Horebeek, Pieter Coosemans, Herman Van Criekingen, Kim Donders, Charlot Op de Beeck, Kwinten Van Dessel, Jo Vanmechelen, Sabine Wyns, Suzy Vanderheyden en Wim Verkammen

2 onthoudingen van Hans Miseur en Robbe Dupont

 

Artikel 1.

De gemeenteraad beslist een dienstvrijstelling toe te kennen voor gemeentepersoneelsleden in het kader van de vaccinatie tegen het coronavirus onder volgende voorwaarden :

         het personeelslid verwittigt onmiddellijk zijn diensthoofd van zodra het personeelslid het tijdslot voor vaccinatie ontvangt.

         Dienstvrijstelling geldt enkel voor de nodige tijd (verplaatsing en vaccinatie), met een maximum van 1,5 uur dienstvrijstelling per vaccinatiebeurt.

         Het recht op dienstvrijstelling moet gestaafd worden met de bevestiging van de afspraak door het vaccinatiecentrum.

         De dienstvrijstelling wordt enkel toegekend waarvoor ze is bedoeld, nl. om de medewerker de kans te geven om zich, in het kader van de brede oproep tot de +18-jarige bevolking, te laten vaccineren op een afgesproken tijdslot, terwijl die medewerker op dat ogenblik conform zijn uurrooster aan het werk zou moeten zijn.

         De dienstvrijstelling betreft een betaalde afwezigheid.

         Personeelsleden die op basis van het arbeidsreglement werken in een vast uurrooster kunnen zich enkel tijdens de vaste werktijden beroepen op de dienstvrijstelling.

         Personeelsleden die kunnen genieten van het systeem van flexibele arbeidstijden kunnen enkel van de dienstvrijstelling genieten wanneer de oproep aansluit bij de stamtijden op dienstniveau zoals vastgesteld in het arbeidsreglement, nl.

          op maandag, dinsdag, woensdag van 8u tot 16u30

          op donderdag van 8u tot 16u30 en van 18u tot 20u

          op vrijdag van 8u tot 12u.

 

Art. 2.

Verplaatsingsonkosten van en naar het vaccinatiecentrum worden niet vergoed.

 

Art. 3.

De voorwaarden van dit besluit worden (bij publicatie van de wetgeving) getoetst aan deze regelgeving. In afwachting wordt bovenvermelde regeling gehanteerd voor al het (contractueel en statutair) gemeentepersoneel.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

ABB - goedkeuring jaarrekening 2019 kerkfabrieken - kennisneming

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2019 - schrijven ABB.pdf
Sint-Lambertus.pdf
Sint-Pieter.pdf
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

Aankoop gronden - RUP zonevreemde recreatie Holsbeek - site Bruul - goedkeuring (3e deel)

 

 

Voorgeschiedenis

         Gemeenteraad 21 november 2017
De raad stelt het RUP Zonevreemde recreatie/site Bruul definitief vast.

         Gemeenteraad 3 september 2019
De raad keurt het onteigeningsbesluit definitief goed.

 

Feiten en context

         Binnen het plangebied van het RUP zonevreemde recreatie site Bruul vallen 10 percelen bouwland. De gemeente heeft er hiervan momenteel reeds 8 in eigendom (1 perceel was al eigendom van het bestuur, de andere 7 percelen zijn reeds eerder aangekocht).

         Voor de 2 overige percelen loopt er nog een onteigeningsprocedure. De onverdeelde mede-eigenaars zijn nu ook alle 3 bereid om deze minnelijk te verkopen aan de gemeente.

         Het betreft de minnelijke verwerving van 2 percelen landbouwgrond met een gezamenlijke kadastrale oppervlakte van 92a50ca kadastraal gekend onder Holsbeek, 2de afdeling, Kortrijk-Dutsel, sectie A:

          nummer 222 A, met een kadastrale oppervlakte van 31a50ca

          nummer 223 A met een kadastrale oppervlakte van 61a00ca.

         De beide percelen worden aangekocht van de consoorten Van den Heuvel (Mark, Linda en Anja Van den Heuvel zijn de onverdeelde mede-eigenaars uit de nalatenschap van hun ouders).

 

Juridische gronden

         Art. 41, §2, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen.

 

Adviezen

         De financieel directeur verleende een visum op 9 maart 2021.

 

Argumentatie

         De aankoopprijs van 5 euro per m² wordt verhoogd met een wederbeleggingsvergoeding, waarbij de coëfficiënten bepaald worden volgens het Nationaal Degressief Tarief (bepaald i.f.v. vastgestelde aankoopschijven). Hierbij wordt rekening gehouden met de regel dat het bekomen wederbeleggingsbedrag volgens het Nationaal Degressief Tarief nooit lager mag zijn dan het maximumbedrag volgens de lagere schijf. Dit geeft volgend aankoopbedrag:

          92a50ca * 5 euro/m² = 46.250 euro + 8.602,50 euro (18,6% wederbeleggingsvergoeding)= 54.852,50 euro.

         Bijkomend zal de gemeente aan de mede-eigenaar, die landbouwer is en het perceel zelf als akker bewerkt, nog een vergoeding betalen voor de reeds gedane bewerkingen, vetten en navetten en ander economisch verlies dat voortvloeit uit het niet meer kunnen bewerken van dit perceel. Het totaal van dit economisch verlies wordt bepaald op 1 euro per m².
Dit geeft volgend bijkomende bedrag: 9.250 euro.

         Met deze aankoopvoorwaarden aligneert deze overeenkomst tot aankoop van deze beide percelen zich volledig op de voorwaarden van de reeds eerder aangekochte percelen uit dit RUP plangebied.

 

Bijlagen

         Kaart RUP zonevreemde recreatie - site Bruul

         visum

 

Financiële gevolgen

Budgetsleutel

Geraamde uitgaven

BD 5 - actie 070501 - MAR 22000007 - BV 0740

64.102,50- euro
Dit is het totaal van de aankoopprijs met de wederbeleggingsvergoedingen en de vergoeding voor vetten, navetten en andere economische verliezen

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt -in uitvoering van het RUP zonevreemde recreatie site Bruul- de aankoop goed van de in artikel 2 vermelde goederen. De aankoop gebeurt tegen een bedrag van 64.102,50 euro (op basis van een aankoopprijs van 5 euro/m², verhoogd met de wederbeleggingsvergoeding van 18,6% en een uittredingsvergoeding/vergoeding voor economisch verlies van 1 euro/m²).

 

Art. 2.

De gemeente koopt de volgende onroerende goederen aan Holsbeek, 2de afdeling (Kortrijk-Dutsel), sectie A

         nummer 222 A, met een kadastrale oppervlakte van 31a50 ca (grondinname 4)

         nummer 223 A met een kadastrale oppervlakte van 61a00 ca (grondinname 5)

voor een bedrag van 54.852,50 euro (18,6% wederbelegging inclusief), waarvan aan elk van de 3 mede-eigenaars elk 1/3de deel toekomt.

 

Art. 3.

De gemeenteraad keurt de vergoeding voor navetten goed die te betalen is aan Mark Van den Heuvel als landbouwer-gebruiker van de goederen. Het betreft een bedrag van 1 euro/m², hetzij 9.250 euro in totaal voor beide percelen.

 

Art. 4.

De verwerving gebeurt in der minne en om reden van openbaar nut. De akte wordt verleden voor de burgemeester als instrumenterende ambtenaar. De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur of hun vervangers worden gemachtigd om de akten namens de gemeente te ondertekenen.

 

Art. 5.

Alle kosten en/of lasten die betrekking hebben op de aankoop en het verlijden van de akten (aktekosten, registratie- en overschrijvingskosten, …) worden integraal door de gemeente gedragen als koper van de goederen.

 

Art. 6.

De betaling gebeurt met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget, op budgetcode:

         BD5  – actie 070501 – MAR 22000007 – BV 0740.

 

Art. 7.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

Appelweg-Hooghuis (verkaveling 202016) - goedkeuring tracé en grondafstand

 

 

Voorgeschiedenis

         11 februari 2021
Volledigheidsbewijs voor dossier OMV_2020176204 (202016) voor het verkavelen van een eigendom langs Appelweg-Hooghuis wordt afgeleverd via het Omgevingsloket.


Feiten en context

         Omgevingsaanvraag OMV_2020176204 (202016) heeft betrekking op perceel D/358L.

         Het verkavelingsontwerp omvat:

          3 bouwkavels, waarvan

          1 kavel langs het Hooghuis (lot 1), bestemd is voor open bebouwing

          2 kavels langs de Appelweg (loten 2 en 3), bestemd zijn voor telkenmale 1 eengezinswoning per lot in half open verband.

         De Appelweg en het Hooghuis zijn gekend in de Atlas der Buurtwegen als buurtweg 4, waarvan de bedding met wisselende breedtes tussen 5,20 en 6,60 meter toebehoort aan de gemeente Holsbeek.

         De Appelweg werd reeds verbreed volgens het grond- en innemingsplan Appelweg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 januari 1948. Dit plan maakt deel uit van het goedgekeurd Plannenregister.

         Met het oog op heraanleg-sanering-uitbreiding wordt voor

          de Appelweg een grondafstand opgelegd van 6,50 meter uit de as van de weg

          het Hooghuis een grondafstand opgelegd van 5 meter uit de as van de weg.

         Op bijgevoegd verkavelingsplan is de af te stane grondstrook aangeduid onder lot 4 met een gemeten oppervlakte van 82ca, zoals bepaald door het landmeterskantoor Peeters-Torfs
(bijlage 1).


Juridische gronden

         Art. 41, §2, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen.

 

Argumentatie

         De huidige wegbreedte ter hoogte van het te verkavelen terrein is onvoldoende om een algehele sanering/hernieuwing/uitbreiding van de wegenis toe te laten. Een verbreding is hier noodzakelijk.

         Een rooilijnbreedte van:

          5 meter uit de wegas van het Hooghuis

          6,50 uit de wegas van de Appelweg

stemt overeen met het tracé dat werd opgelegd in eerdere stedenbouwkundige dossiers in de nabije omgeving.

         Bij omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden, het bouwen van meergezinswoningen en/of van verschillende woningen door eenzelfde eigenaar/ projectontwikkelaar, met het oog op vervreemding, moet de verkavelaar of de bouwheer/projectontwikkelaar, op eigen kosten de opgelegde grondafstand notarieel regelen.

         De als last opgelegde grondafstand betreft slechts een beperkte tracé-uitbreiding en wordt in dit stadium niet aanzien als een wijziging van een gemeenteweg.

         De geplande uitbreidings- en saneringswerken van de weg zullen gekoppeld worden aan de opmaak van een nieuw globaal rooilijn- en innemingsplan, waarin alle opgelegde grondafstanden in de betrokken straat zullen worden verwerkt.

 

Bijlagen

         (bijlage 1) verkavelingsplan met grondafstand Appelweg-Hooghuis

 

BESLUIT

Met 16 ja-stemmen van Ann Spaepen, Hans Eyssen, Rudy Janssens, Bram Van Baelen, Anja Peeten, Anne Van Goidsenhoven, Nadine Van Horebeek, Pieter Coosemans, Herman Van Criekingen, Kim Donders, Charlot Op de Beeck, Kwinten Van Dessel, Jo Vanmechelen, Sabine Wyns, Suzy Vanderheyden en Wim Verkammen

2 neen-stemmen van Hans Miseur en Robbe Dupont

 

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt goed, naar aanleiding van omgevingsaanvraag (OMV_2020176204-202016) voor het verkavelen van een eigendom langs de Appelweg-Hooghuis, kadastraal gekend Holsbeek, 3de afdeling Nieuwrode, gekend als perceel D/358L:

         het tracé van de weg langs het Hooghuis op 5 meter uit de as van de weg

         het tracé van de weg langs de Appelweg op 6,50 meter uit de as van de weg

         de bijhorende grondafstand, aangeduid onder lot 4, met een gemeten oppervlakte van 82ca, zoals aangeduid op het verkavelingsplan gevoegd bij bovenvermelde omgevingsaanvraag
(bijlage 1).


Art. 2.

De gemeenteraad geeft toelating om de grondstrook beschreven in artikel 1, te verwerven ten kosteloze titel en om reden van openbaar nut.

 

Art. 3.

Alle kosten en/of lasten die verband houden met deze grondafstand zijn ten laste van de verkavelaar, onder meer :

         kosten landmeter voor opmaak opmetingsplan, afpaling en vervulling prekadastratie

         kosten opmaak notariële akte (inclusief ereloon-, registratie- en overschrijvingskosten, …)

De verkavelaar gelast een notaris naar keuze met deze opdracht.

 

Art. 4.

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur of hun vervangers worden gemachtigd om de akte van gratis grondafstand te ondertekenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

Appelweg (verkaveling 202015) - goedkeuring tracé en grondafstand

 

 

Voorgeschiedenis

         11 februari 2021
Volledigheidsbewijs voor dossier OMV_2020173499 (202015) voor het verkavelen van een eigendom langs de Appelweg wordt afgeleverd via het Omgevingsloket.


Feiten en context

         Omgevingsaanvraag OMV_20201732499 (202015) heeft betrekking op perceel D/348F.

         Het verkavelingsontwerp omvat:

          4 bouwkavels, waarvan

          2 kavels (loten 1 en 4) bestemd zijn voor open bebouwing

          2 kavels (loten 2 en 3) bestemd zijn voor half-open bebouwing.

         De Appelweg is gekend in de Atlas der Buurtwegen als buurtweg 4 waarvan de bedding met wisselende breedtes tussen 6,20 en 7,00 meter toebehoort aan de gemeente Holsbeek.

         De Appelweg werd verbreed volgens het grond- en innemingsplan Appelweg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 januari 1948. Dit plan maakt deel uit van het goedgekeurd Plannenregister.

         Met het oog op heraanleg-sanering-uitbreiding wordt voor de Appelweg een grondafstand opgelegd van 6,50 meter uit de as van de weg.

         Op bijgevoegd verkavelingsplan is de af te stane grondstrook aangeduid onder lot 5, met een gemeten oppervlakte van 27ca, zoals bepaald door het landmeterskantoor Peeters-Torfs
(bijlage 1).


Juridische gronden

         Art. 41, §2, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen.

 

Argumentatie

         De huidige wegbreedte ter hoogte van het te verkavelen terrein is onvoldoende om een algehele sanering/hernieuwing/uitbreiding van de weg toe te laten. Een verbreding is hier noodzakelijk.

         Een rooilijnbreedte van 6,50 meter uit de wegas van de Appelweg stemt overeen met het tracé dat werd opgelegd in eerdere stedenbouwkundige dossiers in de nabije omgeving.

         Bij omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden, het bouwen van meergezinswoningen en/of van verschillende woningen door eenzelfde eigenaar/ projectontwikkelaar, met het oog op vervreemding, moet de verkavelaar of de bouwheer/projectontwikkelaar, op eigen kosten de opgelegde grondafstand notarieel regelen.

         De als last opgelegde grondafstand betreft slechts een beperkte tracé-uitbreiding en wordt in dit stadium niet aanzien als een wijziging van een gemeenteweg.

         De geplande uitbreidings- en saneringswerken van de weg zullen gekoppeld worden aan de opmaak van een nieuw globaal rooilijn- en innemingsplan, waarin alle opgelegde grondafstanden in de betrokken straat zullen worden verwerkt.

 

Bijlagen

         (bijlage 1) verkavelingsplan met grondafstand Appelweg

 

BESLUIT

Met 16 ja-stemmen van Ann Spaepen, Hans Eyssen, Rudy Janssens, Bram Van Baelen, Anja Peeten, Anne Van Goidsenhoven, Nadine Van Horebeek, Pieter Coosemans, Herman Van Criekingen, Kim Donders, Charlot Op de Beeck, Kwinten Van Dessel, Jo Vanmechelen, Sabine Wyns, Suzy Vanderheyden en Wim Verkammen

2 neen-stemmen van Hans Miseur en Robbe Dupont

 

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt goed, naar aanleiding van omgevingsaanvraag (OMV_2020173499-202015) voor het verkavelen van een eigendom langs de Appelweg, kadastraal gekend Holsbeek, 3de afdeling Nieuwrode, gekend als perceel D/348F:

         het tracé van de weg langs de Appelweg op 6,50 meter uit de as van de weg

         de bijhorende grondafstand, aangeduid onder lot 5, met een gemeten oppervlakte van 27ca, zoals aangeduid op het verkavelingsplan gevoegd bij bovenvermelde omgevingsaanvraag
(bijlage 1).


Art. 2.

De gemeenteraad geeft toelating om de grondstrook beschreven in artikel 1, te verwerven ten kosteloze titel en om reden van openbaar nut.

 

Art. 3.

Alle kosten en/of lasten die verband houden met deze grondafstand zijn ten laste van de verkavelaar, onder meer :

         kosten landmeter voor opmaak opmetingsplan, afpaling en vervulling prekadastratie

         kosten opmaak notariële akte (inclusief ereloon-, registratie- en overschrijvingskosten, …)

De verkavelaar gelast een notaris naar keuze met deze opdracht.

 

Art. 4.

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur of hun vervangers worden gemachtigd om de akte van gratis grondafstand te ondertekenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

Dorp 13 - aanpassing rooilijn- en innemingsplan - inname 46

 

 

Voorgeschiedenis

         12 september 2020
De gemeenteraad stelt het rooilijn- en innemingsplan 'Dorpskern Nieuwrode' definitief vast.


Feiten en context

         Naar aanleiding van de verkoop van een unit uit de meergezinswoning Dorp 13 en, na aftoetsing met het betrokken studiebureel, is gebleken dat het gebouw getroffen is door de rooilijn met grondinname 46, zoals aangeduid op het definitief vastgesteld rooilijn- en innemingsplan (bijlage 3).

         De rooilijn ter hoogte van perceel C/48t bevindt zich op 5,50 m uit de nieuwe wegas (verschoven ten opzichte van de oude wegas).

         Op 7 juli 2017 hebben de eigenaars -in uitvoering van het goedgekeurd rooilijn- en innemingsplan- een belofte van grondafstand voor akkoord ondertekend bezorgd.

         Volgens het rooilijn- en innemingsplan heeft inname 46 een gemeten oppervlakte van 5ca (kadastraal gekend als deel van perceel C/48t).

         Het voorliggend perceel C/48p (oranjekleurige strook) is reeds eigendom van de gemeente ingevolge grondafstand opgelegd in bouwvergunning 4495, verleend door het college in zitting van 14 juni 2007 voor het oprichten van een meergezinswoning bestaande uit 3 appartementen. Hierbij werd een grondafstand opgelegd van 5,50 meter uit de oorspronkelijke wegas.

         Op de plannen van het definitieve rooilijn- en innemingsdossier, was de aanzet/positie van de meergezinswoning ter hoogte van perceel C/48t niet vermeld, waardoor de rooilijn op een parallelle afstand van 5,50 meter uit de as van de nieuwe weg door het gebouw werd gelegd.

         In samenspraak met de gemeente heeft Studiebureel Sweco de rooilijn en bijhorende grondinname die betrekking hebben op perceel C/48t aangepast, zoals aangeduid op de gewijzigde plannen van 22 februari 2021 (bijlagen 1A, 1B, 2A, 2B), waarbij:

          het rooilijngedeelte dat door het gebouw loopt verlegd wordt tot tegen de voorgevel van meergezinswoning 13. De grondinname binnen het gebouw wordt derhalve geschrapt, zodat het gebouw zelf niet meer belast is met rooilijn en inname. Rechts van woning 13 blijft de rooilijn op 5,50 meter uit de nieuwe wegas behouden.

          De grootte van de oorspronkelijke inname 46 aldus verminderd wordt naar een gemeten oppervlakte van slechts 1ca (innametabel zie bijlagen 2A, 2C).

 

Juridische gronden

         Art. 40, §1 van het Decreet lokaal bestuur
Algemene volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad.

         Sinds 1 september 2019 is in Vlaanderen het Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 van kracht. Aanpassing van de rooilijn blijft de volle bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Argumentatie

         Deze beperkte rooilijn- en innameaanpassing:

          heeft enkel betrekking op perceel C/48t

          behoudt de ligging van de rooilijn voor het overige ongewijzigd

          heeft geen impact op andere eigendommen van het definitief vastgestelde rooilijn- en innemingsdossier.

De uitgebreide rooilijnprocedure met openbaar onderzoek is voor een dergelijke zeer beperkte aanpassing niet aan de orde. Het betreft hier louter de rechtzetting van een materiële vergissing, die ontstond door het ontbreken van meetgegevens voor de aanzet van de meergezinswoning Dorp 13 bij de definitieve vaststelling van de rooilijn.

         De betrokken verkopers en kopers bezorgden hun schriftelijk akkoord met de rooilijnaanpassing en gewijzigde grondinname (bijlage 4).

         Het principe dat de gemeente altijd heeft gehanteerd om recente (vergunde) gebouwen niet te belasten met rooilijnen en innames, wordt hier terecht toegepast.

         In uitvoering van het rooilijn- en innemingsdossier wordt de effectieve grondoverdracht via akte voor de burgemeester om reden van openbaar nut verleden.

 

Bijlagen

         (bijlage 1A) globaal rooilijnplan Dorp Nieuwrode aanpassing inname 46

         (bijlage 1B) DETAIL rooilijnplan Dorp Nieuwrode aanpassing inname 46

         (bijlage 2A) globaal innemingsplan Dorp Nieuwrode aanpassing inname 46

         (bijlage 2B) DETAIL innemingsplan Dorp Nieuwrode aanpassing inname 46

         (bijlage 2C) DETAIL innametabel 46

         (bijlage 3) DETAIL bestaand rooilijn- en innemingsplan Dorp - inname 46

         (bijlage 4) aangepaste belofte van grondafstand inname 46-ondertekend door alle partijen

 

BESLUIT

Met 16 ja-stemmen van Ann Spaepen, Hans Eyssen, Rudy Janssens, Bram Van Baelen, Anja Peeten, Anne Van Goidsenhoven, Nadine Van Horebeek, Pieter Coosemans, Herman Van Criekingen, Kim Donders, Charlot Op de Beeck, Kwinten Van Dessel, Jo Vanmechelen, Sabine Wyns, Suzy Vanderheyden en Wim Verkammen

2 neen-stemmen van Hans Miseur en Robbe Dupont

 

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt de beperkte rooilijnwijziging annex gewijzigde grondinname 46 (1ca) goed m.b.t. perceel C/48t (Dorp 13), zoals aangeduid op het rooilijn- en innemingsplan van studiebureel Sweco, aangepast op 22 februari 2021 (bijlagen 1A, 1B, 2A, 2B, 2C).

Art. 2.

De gemeenteraad geeft toelating om de grondstrook beschreven in artikel 1, te verwerven ten kosteloze titel en om reden van openbaar nut.

 

Art. 3.

De akte van grondafstand wordt om reden van openbaar nut verleden voor de burgemeester.
De kosten voor de opmaak van aktes in uitvoering van rooilijn- en innemingsplannen vallen ten laste van de verwerver (gemeente).
 

Art. 4.

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur of hun vervangers worden gemachtigd om de akte van gratis grondafstand te ondertekenen.


Art. 5.

Raadsbeslissing ROM18-170921R van 12 september 2017 houdende definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Dorpskern Nieuwrode wordt voor het deel dat betrekking heeft op perceel C/48t (inname 46) opgeheven en vervangen door huidige beslissing.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC) - goedkeuring overeenkomst

 

 

Voorgeschiedenis

         Collegebesluit van 4 februari 2021
Het college is principieel akkoord om de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de IPKC aan te gaan met de provincie Vlaams-Brabant.

          De vijf Vlaamse provincies delen hun milieu- en natuurkennis al enkele jaren onder de noemer van het Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC). Deze kennis en expertise willen de provincies nu ook delen met de gemeenten.

 

Feiten en context

         In 2016 sloten de 5 Vlaamse provincies een overeenkomst met elkaar waardoor deze interprovinciale samenwerking officieel werd.

         De kennis en expertise aanwezig binnen het IPKC wordt nu ook ter beschikking gesteld van de gemeenten.

         De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde op 10 november 2020 een voorstel van een overeenkomst met de Vlaams-Brabantse gemeenten goed.

         Na ondertekening loopt de samenwerkingsovereenkomst tot 31 december 2021. De overeenkomst kan jaarlijks opgezegd worden; zo niet wordt ze stilzwijgend verlengd tot 31 december van het volgend jaar.

         Het aanbod van het IPKC wil focussen op diensten waarvan de gemeenten geen gebruik kunnen maken via het provinciaal aanbod van Vlaams-Brabant en/of via het aanbod van de streekintercommunales (Haviland en Interleuven). Hiermee worden voor de gemeenten niches opgevuld.

         Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie kan de gemeente via het IPKC een beroep doen op de kennis en de expertise bij een ander provinciebestuur. Dit wordt mogelijk omdat er tussen de 5 Vlaamse provincies onderling al een overeenkomst bestaat.

         De ondertekening van deze overeenkomst met de provincie is gratis en houdt voor de gemeente geen enkele verplichting in. Het staat de gemeente vrij om voor een bepaalde opdracht al dan niet gebruik te maken van deze dienstverlening.

         Bij de overeenkomst horen twee bijlagen: een actielijst (bijlage 1) en enkele praktische afspraken (bijlage 2). De actielijst geeft aan voor welke dienstverleningen de gemeente een beroep kan doen op het IPKC. Deze actielijst kan in de loop van de tijd aangepast of geactualiseerd worden. De tweede bijlage bevat de praktische afspraken om van deze dienstverlening van het IPKC gebruik te kunnen maken.

         Een greep uit het IPKC-aanbod:

          Allerlei staalnames, metingen en (labo)analyses

          Geluidsprojecten.

 

Juridische gronden

         Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s tussen de 5 Vlaamse provincies door de provincieraad van Vlaams-Brabant op 2 februari 2016.

         Goedkeuring van het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente/stad betreffende de uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s door de provincieraad van Vlaams-Brabant op 10 november 2020.

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

          art. 41 aan de gemeenteraad voorbehouden bevoegdheden.

 

Argumentatie

         Het ondertekenen van de voorliggende IPKC overeenkomst

          is niet in strijd met de wetgeving overheidsopdrachten

          bundelt de krachten van diensten die in de verschillende provincies actief zijn rond milieu, natuur, landschap, NME, vergunningen, waterbeheer, duurzame ontwikkeling en klimaat.

         Sommige dienstverlening is gratis, zoals beperkte vragen voor ondersteuning of delen van kennis.

         Andere dienstverlening gebeurt tegen kostprijs : in rekening brengen van reële loonkosten incl. overhead, verplaatsingskosten, huur of afschrijving materiaal, aanrekenen van verbruiksgoederen.

 

Bijlagen

         IPKC bijlage-actielijst

         IPKC bijlage-praktische-afspraken

         samenwerkingsovereenkomst IPKC

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

De gemeenteraad beslist de samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s met de provincie Vlaams-Brabant te ondertekenen.

 

Art. 2.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.

 

Art. 3.

Een afschrift van dit besluit en twee origineel ondertekende exemplaren van de samenwerkingsovereenkomst zullen met de post voor verder gevolg aan de Provincie Vlaams-Brabant, Dienst leefmilieu – IPKC, Provincieplein 1, 3010 Leuven bezorgd worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

OO - Hulsbergweg - herinrichting - lastvoorw.

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

OO - aankoop schoolbus - aanpassing lastvoorwaarde

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

Oprichting dierenwelzijnsraad

 

 

Feiten en context

         De gemeente ondertekende de beginselverklaring “Diervriendelijke gemeente” en behaalde het provinciaal label “Diervriendelijke gemeente” in 2020.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 21
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen daarvoor hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen.

         art. 41, §2, 13° van het decreet lokaal bestuur
Het inrichten van adviesraden en overlegstructuren is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Argumentatie

         De krachtlijnen van een goed lokaal beleid rond dierenwelzijn zijn :

          ontwikkeling van een vooruitstrevend beleid voor meer dierenwelzijn

          sensibilisering

          handhaving

          communicatie

         Ter ondersteuning van dit beleid en de verdere uitwerking van de beginselverklaring “Diervriendelijke gemeente” is de oprichting van een dierenwelzijnsraad (DWR) een logische, verdere stap.

         Een DWR

          beoogt een harmonieus samenleven waarbij een evenwicht bestaat tussen mens, dier en omgeving met respect voor ieders welzijn

          is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen te adviseren over het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

          vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking betreffende dierenwelzijn en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien. Zij kan in dat verband autonoom medewerking en advies verlenen aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeentelijke diensten.

         Suggesties voor een DWR in Holsbeek:

          zorgen voor een goede samenwerking en communicatie met Holsbeekse dierenvrienden

          een meldpunt zijn voor bewoners

          informeren en sensibiliseren via sociale media, een eigen website of het lokaal infoblad Hi

          zorgen voor meer transparantie, opvolging  en organisatie rond zwerfkattenbeleid en sterilisatie

          aantrekken van vrijwilligers

          zorgen voor meer transparantie rond het toelaten van huisdieren in OCMW woningen

          aanbrengen van artikels rond dierenwelzijn in het gemeentelijk infoblad Hi

          zoeken naar en creëren van hondenweides of losloopzones

          bekend maken van werking/aanspreekpunt dierenpolitie

          helpen bij voorlichting en sensibilisering van jongeren op scholen

          promoten van bijenvriendelijke gemeente

          opmaken en uitvoeren van initiatieven: bv. hondenwandelingen, nestkastacties , infomarkt, inzamelactie dierenvoedsel voor kansarmen, sensibiliseren rond aankoop en verzorging van een huisdier, helpen van dieren in nood.

         Het is belangrijk om de juiste mensen aan te trekken: o.a. betrokken inwoners, Natuurpunt, dierenarts, asielmedewerker, dierenpolitie van de politiezone, dierenvrienden,..

 

BESLUIT

Met 3 ja-stemmen van Herman Van Criekingen, Jo Vanmechelen en Sabine Wyns

15 neen-stemmen van Ann Spaepen, Hans Eyssen, Rudy Janssens, Bram Van Baelen, Anja Peeten, Anne Van Goidsenhoven, Nadine Van Horebeek, Pieter Coosemans, Hans Miseur, Kim Donders, Charlot Op de Beeck, Robbe Dupont, Kwinten Van Dessel, Suzy Vanderheyden en Wim Verkammen

 

Artikel 1.

De gemeenteraad beslist om een gemeentelijke adviesraad voor dierenwelzijn op te richten. De DWR wordt erkend als adviserend orgaan inzake dierenwelzijn en dierenbescherming met als doelstelling de gemeentelijke diensten, de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en in het bijzonder de schepen van dierenwelzijn te adviseren bij alle beslissingen waarin het welzijn van dieren in het gedrang zou komen of die het welzijn van dieren kunnen bevorderen.

Statuten en huishoudelijk reglement worden opgemaakt in samenspraak met de bevoegde schepen. Dit huishoudelijk reglement wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de gemeenteraad.

 

Art. 2.

De gemeente doet een oproep voor kandidaten via het gemeentelijk infoblad, website en sociale media.

 

Art. 3.

De dierenwelzijnsraad wordt op dezelfde manier ondersteund zoals de andere adviesraden binnen de gemeente, zowel logistiek als financieel.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

Vragenkwartier

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GRD van 23 03 2021

 

Vaststelling kasverschil - te vereffenen tekort

Publicatiedatum: 28/04/2021