BESLUITENLIJST VAN CBS

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 25 maart 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 14:15

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst met besluiten van het college van burgemeester en schepenen bekend (artikel 285, §1 Decreet lokaal bestuur)

 

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Notulen vorige zitting

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Toekenning rustpensioen

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

GBS KD - vrijwilliger - verlenging

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

GBS KD - vrijwilliger - verlenging

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Holsbeek.be - nieuwe importprocedure Uit-databank

 

 

Voorgeschiedenis

         9 juni 2015
Beslissing gemeenteraad m.b.t. de aankoop van de gemeentelijke website en bijhorende modules

          "Overheidsopdracht - Gemeentelijke website - Raamovereenkomst met autonoom provinciebedrijf VERA als opdrachtencentrale en de firma LCP nv als webleverancier - Gunning".

         April 2020
Bericht van publiq vzw m.b.t. het uitvoeren van een koppelingsvernieuwing met de UiT-module op de eigen website.

          Van toepassing op oudere websites met een integratie van de UiT-kalender.

          Uiterlijk door te voeren op 14 december 2021.

 

Feiten en context

         De eventmodule waarmee de gemeente Holsbeek activiteiten vanuit de UiT-agenda op haar website importeert, geeft problemen. De software-interface "Search API 2" van onze gemeentelijke website is niet meer conform de nieuwe software-interface "API 3" van publiq. Dit zorgt voor een koppelingsprobleem tussen beide platformen.

         De firma LCP nv biedt in dit kader twee alternatieve oplossingen aan, telkens met bijhorend prijsvoorstel:

          Optie 1 - Aanpassing van de UiT-importprocedure (import UiT-data naar www.holsbeek.be waardoor deze beschikbaar en bestuurbaar blijven via het eigen CMS-systeem).

          Optie 2 - Integratie widget (externe link UiT-databank waardoor deze data niet meer beschikbaar/bestuurbaar zijn via het eigen CMS-systeem).

 

Argumentatie

         De door de firma LCP nv voorgestelde optie 1 m.b.t. de aanpassing van de UiT-importprocedure via het CMS-systeem van www.holsbeek.be leunt het meest aan bij de huidige aanpak op de gemeentelijke website en biedt interessante voordelen:

          De software-interface (API 3) van de UiT-databank blijft zo goed als mogelijk communiceren met de software-interface van www.holsbeek.be (Search API 2). Hierdoor is er (zowel in de CMS-omgeving als op de website zelf) nauwelijks tot geen verschil merkbaar met de huidige werking.

          De gemeente blijft beschikken over een eventmodule in de backoffice, waarbij het beheer van de UiT-activiteiten in eigen handen blijft. De gemeente kan hierbinnen activiteiten toevoegen, data aanpassen of verwijderen.

          De koppeling naar de eigen evenementenpagina op www.holsbeek.be blijft bestaan en alle activiteiten blijven zichtbaar in de zoekresultaten. Dit komt de gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke website ten goede.

 

Bijlagen

         publiq vzw - Koppelingsvernieuwing geïntegreerde UiT-module op website

         LCP nv - Koppelingsoplossingen UiT-module voor gemeentelijke website en bijkomende toelichting

 

Financiële gevolgen

Budgetsleutel

Geraamde uitgave

BD 2 - actie 021024 - MAR 61300200 - BV 0119

€ 425

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de UiT-data-importprocedure via het CMS-systeem van de gemeentelijke website aan te laten passen.

 

Art. 2.

Het bestuur laat de nieuwe UiT-data-importprocedure uitvoeren door de firma LCP nv (Brugsestraat 196/1, 8020 Oostkamp) voor toepassing op www.holsbeek.be.

 

Art. 3.

De bestelling wordt gefinancierd met de kredieten:

         BD1 - actie 021024 - MAR 61300200 - BV 0119

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Rode Kruis Aarschot - stickeractie 2021 - toelating

 

 

Voorgeschiedenis

         E-mail van Rode Kruis Aarschot van 19 maart 2021, waarin toelating gevraagd wordt om de stickeractie 2021 te houden aan de kruispunten in de gemeente (in het bijzonder aan het E314-afrittencomplex in de deelgemeente Nieuwrode).

 

Feiten en context

         De veertiendaagse stickeractie van het Rode Kruis Vlaanderen loopt van 22 april t.e.m. 6 mei 2021.

         Het Rode Kruis Aarschot wil stickers verkopen aan het afrittencomplex E314 in de deelgemeente Nieuwrode.

         Het Rode Kruis Aarschot zou de volgende de volgende veiligheidsmaatregelen nemen:

          de stickerverkopers dragen een fluohesje of opvallende veiligheidskledij

          er worden enkel stickers verkocht wanneer het verkeerslicht op rood staat

          de verkopers lopen niet tussen de auto's

          de verkopers spreken de automobilisten enkel aan van op een veilige afstand, van op de middenberm of van op de rechterberm naast de rijweg.

          de verkopers volgen steeds de gepaste coronamaatregelen om de burgers maximaal te beschermen. Ze volgen hier zowel de nationale als regionale voorschriften (handgel, mondmaskers, voldoende afstand, ...).

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur.

         Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en volgende wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, artikel 7bis.

 

Argumentatie

         Zolang artikel 7bis van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 van kracht is en huis-aan-huisverkoop en leurdersactiviteiten verboden blijven, is de huis-aan-huisverkoop van stickers niet toegestaan, evenmin als de verkoop van stickers door mobiele teams op de openbare weg (= de verkoop op een kruispunt waar de teams leuren aan auto's die er stoppen, is niet toegestaan).

 

Bijlagen

         E-mail van het Rode Kruis Aarschot (van 19 maart 2021) met daarin schriftelijke aanvraag toelating stickeractie 2021 aan kruispunten in de gemeente.

         E-mail van de dienst noodplanning - federale dienst van de gouverneur van Vlaams-Brabant van 31 maart 2021 m.b.t. de toelating stickeractie Rode Kruis Vlaanderen.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan het Rode Kruis Aarschot geen toelating om van 22 april t.e.m. 6 mei 2021 aan fondsenwerving te doen via een stickeractie aan kruispunten in de gemeente (in het bijzonder aan het afrittencomplex E314 in Nieuwrode), zolang artikel 7bis van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 van kracht is.

 

Art. 2.

Het Rode Kruis Aarschot, de politiezone en de mobiliteitsambtenaar worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Omgevingsproject Filip - Bergeveld 45

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Omgevingsproject Lecocq - Chartreuzenberg 61

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

KLE subsidie - Bessembinderstraat

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

OE - Rodestraat 24A - grondwater

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

OO - levering print- en kopieerpapier

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

OO - collector Winge fase 4 - studiekosten

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

OO - raamovereenkomst onderhoud brandkranen

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

OO - plaatsen videofonie

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Sportschuur - aanpassingswerken

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Bezwaar tweede verblijf aanvullende panden 2020

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Betalingen - bestellingen - invorderingen

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Recreatiesite Bruul - subsidiedossier bovenlokale sportinfrastructuur

 

 

Feiten en context

         Op de RUP recreatiesite Bruul wil het bestuur, nu al de gronden zijn aangekocht, een sportsite ontwikkelen.

         Met het oog op de uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur kan de gemeente voor 31 maart 2021 een subsidiedossier indienen bij Sport Vlaanderen.

         In een dergelijk subsidieproject kan Vlaanderen tot max. 30% van de investeringsprogramma financieren. De ingediende projecten worden beoordeeld op diverse criteria. Het toegekende investeringsbedrag wordt berekend op het aanvaarde investeringsbedrag vermenigvuldigd met de behaalde percentuele score.

         De beoordelingscriteria voor subsidiëring zijn :

          25% op de mate dat het bovenlokale karakter van de sportinfrastructuur kan worden aangetoond

          25% op het bereik van een zo groot mogelijk aantal mensen

          20% op samenwerking (intergemeentelijk of met sportverenigingen en -clubs)

          20% op de mate waarin de infrastructuur integraal toegankelijk is voor zoveel mogelijk doelgroepen

          10% op de mate waarin het project innovatief is

         Alleen projecten die minimaal 65% procent scoren komen in aanmerking voor subsidiëring

         Alleen sportinfrastructuurgerelateerde investeringen komen voor subsidie in aanmerking. Komen o.a. niet in aanmerking : investeringen in aankoop gronden, aanleg parkeerterrein en fietsenstalling, groenaanleg.

 

Juridische gronden

         art. 56 van het Decreet lokaal bestuur

 

Argumentatie

         Het al dan niet binnenhalen van de subsidies is belangrijk voor de financiële haalbaarheid van de sportsite Bruul. De financiering door de gemeente wordt bijkomend aangevuld met de inbreng van de voetbalclub en de padelclub.

 

Bijlagen

         plan van de sportsite

         investeringsplan

 

BESLUIT

Eenparig

 

Enig artikel.

Het college van burgemeester en schepenen keurt met het oog op de tijdige indiening (deadline 31 maart 2021) van het subsidiedossier bovenlokale sportinfrastructuur bij Sport Vlaanderen volgende bijlagen goed :

         financieringsplan

         plan van de te ontwikkelen sport- en recreatieinfrastructuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 25 03 2021

 

Noodplanning - bron- en contactopsporing

Publicatiedatum: 01/04/2021