BESLUITENLIJST VAN CBS

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 15 april 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 14:15

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst met besluiten van het college van burgemeester en schepenen bekend (artikel 285, §1 Decreet lokaal bestuur)

 

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Notulen vorige zitting

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Dijledal - gemeentelijk mandaat in de raad van bestuur - voordracht van een waarnemer

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Vraagrecht gemeenteraadslid

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Projectplan - sociale media

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Feestelijke vieringen - gymgroep AS

 

 

Voorgeschiedenis

         E-mail van Leen Theys en Michel Meulemans, als bestuursleden van Gymgroep AS, van 6 april 2021 aan de dienst vrije tijd m.b.t. het 50-jarig bestaan van de vereniging.

 

Feiten en context

         In 2021 viert de Gymgroep AS haar 50-jarig bestaan.

         Gymgroep AS geeft schriftelijk aan een ontvangst in het gemeentehuis te willen.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur, artikel 56.

Het college voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.

         Het gemeentelijk toelagereglement 'feestelijke viering groepen en verenigingen', goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 23 oktober 2001.

 

Argumentatie

         De aanvraag van Gymgroep AS is conform het gemeentelijk reglement ingediend:

          schriftelijk (verstuurd via een mail op 6 april 2021 aan de dienst vrije tijd).

          tijdig: het 100-jarig bestaan vindt plaats in 2021 - de nodige budgetten zijn voorzien in het meerjarenplan.

         Volgens artikel 2 uit het reglement geeft een 50-jarig bestaan recht op een financiële toelage van 375 euro.

         Op schriftelijk verzoek wordt de vereniging uitgenodigd voor een ontvangst in het gemeentehuis (artikel 1 van het reglement).

 

Bijlagen

         E-mail van Leen Theys en Michel Meulemans, als bestuursleden van Gymgroep AS, van 6 april 2021 aan de dienst vrije tijd m.b.t. het 50-jarig bestaan van de vereniging.

 

Financiële gevolgen

Budgetsleutel

Geraamde uitgave

BD 5 - actie 070321 - MAR 64902500 - BV 0719

€ 375 (incl. btw)

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan de Gymgroep AS n.a.v. het 50-jarig bestaan in 2021 een financiële toelage van 375 euro.

 

Art. 2.

De betaling wordt gestort op het rekeningnummer van Gymgroep AS, BE39 0682 0132 2719, met de vermelding 'feestelijke viering verenigingen - Gymgroep AS'.

 

Art. 3.

De betaling gebeurt met kredieten die voorzien zijn in het exploitatiebudget 2021 met als referentienummer:

         BD 5 - actie 070321- MAR 64902500 - BV 0719.

 

Art. 4.

Het gemeentebestuur biedt Gymgroep AS een feestelijke ontvangst aan in het gemeentehuis, n.a.v. het 50-jarig bestaan. Deze ontvangst wordt georganiseerd door de gemeentelijke sportcel.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Rode Kruis Aarschot - vaste plaats stickeractie 2021 - kasteel van Horst

 

 

Voorgeschiedenis

         De beslissing van het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 25 maart 2021 betreffende het niet toelaten van de stickeractie 2021 van het Rode Kruis Aarschot aan het afrittencomplex E314 in Nieuwrode.

         De aanvraag van het Rode Kruis Aarschot van 11 april 2021 betreffende de toelating tot het houden van de stickeractie op een vaste plaats in openlucht (het kasteel van Horst) van 22 april t.e.m. 6 mei 2021.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur.

         Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en volgende wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, artikel 5 en 7bis.

 

Argumentatie

         De verkoop van stickers op vaste plaatsen (standplaatsen) is toegestaan krachtens artikel 5 van de vergunning voor het in de handel brengen (op een markt, een parkeerplaats van een supermarkt, een stadsplein, enz.).

         De verkoop moet georganiseerd worden met inachtname van de in artikel 5 van het ministerieel besluit bepaalde minimumvoorwaarden.

         De verkoop kan slechts plaatsvinden indien de nodige vergunning of toelating van het lokale bestuur is verkregen.

         De beheerder van het domein aan het kasteel van Horst, het Agentschap Natuur en Bos, geeft in een mail van 12 april 2021 de toelating aan het Rode Kruis Aarschot om de stickeractie te organiseren op zijn domein. In concreto zal de verkoop vnl. in het weekend georganiseerd worden, wanneer er veel passage aan het kasteeldomein is (wandelaars en fietsers).

 

Bijlagen

         De aanvraag van het Rode Kruis Aarschot van 11 april 2021 betreffende de toelating tot het houden van de stickeractie op een vaste plaats in openlucht (het kasteel van Horst) van 22 april t.e.m. 6 mei 2021.

         De toestemming van het Agentschap Natuur en Bos tot de organisatie van de stickeractie van het Rode Kruis Aarschot van 22 april tot en met 6 mei 2021 aan het kasteel van Horst, per mail bezorgd aan de dienst vrije tijd op 12 april 2021.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan het Rode Kruis Aarschot de toelating om van 22 april t.e.m. 6 mei 2021 aan een vast verkooppunt in openlucht (het kasteel van Horst) zijn stickeractie te organiseren. De verkoop moet georganiseerd worden met in acht name van de in artikel 5 van het ministerieel besluit bepaalde minimumvoorwaarden.

 

Art. 2.

Het Rode Kruis Aarschot, de politiezone en het Agentschap voor Natuur en Bos worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Rode Kruis Aarschot - stickeractie 2021- markt Nieuwrode

 

 

Voorgeschiedenis

         De beslissing van het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 25 maart 2021 betreffende het niet toelaten van de stickeractie 2021 van het Rode Kruis Aarschot aan het afrittencomplex E314 in Nieuwrode.

         De aanvraag van het Rode Kruis Aarschot van 12 april 2021 betreffende de toelating tot het houden van de stickeractie op de wekelijkse markt van Nieuwrode van 22 april t.e.m. 6 mei 2021.

 

Feiten en context

         In de periode waarin Rode Kruis Aarschot vraagt om hun stickeractie te houden op de markt van Nieuwrode vallen twee marktdagen, namelijk 27 april 2021 en 4 mei 2021.

         De Vlaamse overheid heeft een aparte regeling uitgewerkt voor occasionele verkopen zonder commercieel doel, zoals verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ten voordele van de natuur, een humanitaire catastrofe, een ramp of bij belangrijke schade.

         Er is dan een toelating niet-commerciële verkoop nodig.

         De verkoop mag plaatsvinden op eender welke plaats zolang men van de gemeente toestemming heeft om die plaats in te nemen of van de eigenaar bij het gebruik van een private plaats.

         Wanneer de verkoopactie beperkt is tot één gemeente, dan moet de toelating bij die gemeente aangevraagd worden. De gemeente waar de toelating wordt aangevraagd, evalueert of de verkoop occasioneel is.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur, artikel 56.

Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit.

         Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

         Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

         Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

         Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

         Het gemeentelijk retributiereglement op ambulante activiteiten op openbare markten - dienstjaren 2019 - 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2018.

         Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en volgende wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, artikel 5 en 7bis.

 

Argumentatie

         Volgens artikel 5 van het gemeentelijk retributiereglement op ambulante activiteiten op openbare markten is per marktdag een standgeld van 15 euro te betalen bij de toewijzing van een losse standplaats.

         De stickeractie 2021 van het Rode Kruis Aarschot betreft een occasionele niet-commerciële verkoop voor een menslievend, sociaal en educatief doel met mogelijke ondersteuning bij humanitaire catastrofe en rampen.

         Het gemeentebestuur ondersteunt momenteel het Rode Kruis Leuven door de Sportschuur en het Buurthuis gratis ter beschikking te stellen voor de bloedinzamelingen in onze gemeente, door de coronacrisis is de normale locatie, de Koepelzaal van het WZC Sint-Margaretha, niet ter beschikking.

         Het zou wenselijk zijn om het Rode Kruis Aarschot te ondersteunen in hun actie door het standgeld per marktdag niet te innen.

 

Bijlagen

         Mail met bijlage van Rode Kruis Aarschot van 12 april 2021 betreffende aanvraag toelating tot verkoop op de markt in Nieuwrode op 27 april en 4 mei.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Rode Kruis Aarschot om op 27 april 2021 en 4 mei 2021 de stickeractie t.v.v. het Rode Kruis op de markt van Nieuwrode te organiseren.

 

Art. 2.

Het college van burgemeester en schepenen kent hen hiervoor een losse standplaats toe.

 

Art. 3.

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van het artikel 5 van het gemeentelijk retributiereglement op ambulante activiteiten op openbare markten toe en kent de losse standplaats kosteloos toe, omwille van de occasionele aard van de verkoop zonder commercieel doel, en met een menslievend en sociaal doel.

 

Art. 4.

De verkoop moet georganiseerd worden met in acht name van de in artikel 5 van het ministerieel besluit (28 oktober 2020) bepaalde minimumvoorwaarden.

 

Art. 5.

Het Rode Kruis Aarschot en de politiezone worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Markt Nieuwrode - aanvraag standplaats Wafels en Zo - Werner Suetens

 

 

Voorgeschiedenis

         E-mail van Werner Suetens van 6 april 2021 aan de dienst KMO met de aanvraag voor een vaste standplaats op de markt in Nieuwrode voor een wafelkraam: 'Wafels en Zo'.

 

Feiten en context

         'Wafels en zo' verkoopt artisanale dessertwafels, suikerwafels, speculoos, pannenkoeken, enz.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur, artikel 56.

         Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

         Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

         Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

         Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

         Beheersreglement - Ambulante activiteiten op openbare markten.

         Het gemeentelijk retributiereglement - Ambulante activiteiten op openbare markten - dienstjaren 2019 t.e.m. 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2018.

 

Bijlagen

         E-mail van Werner Suetens van 6 april 2021 aan de KMO-medewerker.

 

Financiële gevolgen

Budgetsleutel

Geraamde inkomsten

BD 5 - actie 071309 - MAR 70100100 - BV 0500

€ 360 (btw incl.)

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen kent een abonnementsplaats (8 m) toe aan Wafels en Zo (artisanale dessertwafels, kokosrotsjes, suikerwafels, speculoos, pannenkoeken, ...), Werner Suetens, Vijverstraat 2, 3130 Begijnendijk met ondernemingsnummer 0645.679.213 en dit vanaf 20 april 2021.

 

Art. 2.

De inkomsten voor het jaar 2021 (360 euro, btw incl.) worden geboekt in het exploitatiebudget 2021 onder het artikelnummer met referentie:

         BD5 - actie 071309 - MAR 70100100 - BV 0500.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Omgevingsproject Maes - Kortrijksebaan 60

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Omgevingsproject Aerden - Langeveld 98

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Omgevingsproject Aerden - Langeveld 98

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Omgevingsproject Vanbets - Kapeldreef 13

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Rooilijn- en onteig. plan Hulsbergweg - inname 8

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Rooilijn- en onteig. plan Hulsbergweg - woning 46

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Tijdelijke verkeersregeling - 2.14-1° rit Juniores Driedaagse van Vlaams-Brabant - 23 juli 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Aanvraag van Wielervrienden Nieuwrode tot het organiseren van een wielerwedstrijd 2.14-1° rit Juniores Driedaagse van Vlaams-Brabant op het grondgebied van de gemeente.

 

Feiten en context

         De wielerwedstrijd vindt plaats op vrijdag 23 juli 2021.

 

Juridische gronden

         Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

         Artikel 286§1 van het decreet lokaal bestuur.

De reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Politieverordeningen worden ook bekendgemaakt via aanplakbrief.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Aangevraagd op 13 maart 2021.

          Ontvangen op 22 maart 2021: gunstig, mits:

          Er dient een politieverordening opgesteld te worden voor de te nemen verkeersmaatregelen.

          Wij adviseren om het ganse parcours te voorzien van eenrichtingsverkeer en parkeerverbod.

          De organisator dient zich te houden aan de richtlijnen en verplichtingen beschreven in het KB 01 juni 2019 bij het inrichten van de wedstrijd.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, de deelnemers en bewoners is een tijdelijke verkeersregeling noodzakelijk.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Op vrijdag 23 juli 2021 van 14.00 uur tot 18.00 uur wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingesteld op de volledige rijbaan van de volgende openbare wegen:

         Gravenstraat

          volledig

         Bruul

          volledig

         Blauwmolenstraat

          volledig

         Appelweg

          volledig

         Rodestraat

          tussen het kruispunt met Gravenstraat en het kruispunt met Hoekje

         Hoekje

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Losting

         Losting

          volledig

         Dorp

          tussen het kruispunt met Losting en het kruispunt met Appelweg.

 

Art. 2.

Op vrijdag 23 juli 2021 van 14.00 uur tot 18.00 uur wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd op volgende openbare wegen:

         Gravenstraat

          tussen het kruispunt met Bruul en het kruispunt met Rodestraat, in de richting van Rodestraat voor iedere bestuurder te sluiten.

         Rodestraat

          tussen het kruispunt met Gravenstraat en het kruispunt met Appelweg, in de richting van Appelweg voor iedere bestuurder te sluiten.

         Appelweg

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Blauwmolenstraat, in de richting van Blauwmolenstraat voor iedere bestuurder te sluiten

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Hoekje, in de richting van Appelweg voor iedere bestuurder te sluiten.

         Blauwmolenstraat

          tussen het kruispunt met Klein Vlasselaar en de aansluiting met Bruul, in de richting van Bruul voor iedere bestuurder te sluiten.

         Bruul

          tussen de aansluiting met Blauwmolenstraat en het kruispunt met Gravenstraat, in de richting van Gravenstraat voor iedere bestuurder te sluiten.

         Hoekje

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Losting, in de richting van Losting voor iedere bestuurder te sluiten.

         Losting

          tussen het kruispunt met Hoekje en het kruispunt met Dorp, in de richting van Dorp voor iedere bestuurder te sluiten.

         Dorp

          tussen het kruispunt met Losting en het kruispunt met Appelweg, in de richting van Appelweg voor iedere bestuurder te sluiten.

 

Art. 3.

De wegbeheerder brengt de nodige signalisatie aan, volgens de wettelijke bepalingen.

 

Art. 4.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om de omwonenden van het parkoers op de hoogte te brengen van de tijdelijke verkeersregeling.

 

Art. 5.

Iedere inbreuk zal voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Art. 6.

Wanneer er nog een Ministerieel Besluit inzake COVID-19 van kracht is, dient hiernaar gehandeld te worden en primeert deze op de gemeentelijke toelating.

Indien de federale overheid, in kader van de COVID-19-crisis, bijkomende maatregelen oplegt moeten deze gerespecteerd worden. Het is steeds mogelijk dat de activiteit niet kan doorgaan als gevolg van deze crisis. Het gemeentebestuur is verplicht om de maatregelen opgelegd door een hogere overheid toe te passen. Indien de activiteit niet mag doorgaan, gelden ook de in dit besluit opgenomen toelatingen niet.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Tijdelijke verkeersregeling - wielerwedstrijd 1.12 C - zondag 4 juli 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Aanvraag van Wielervrienden Nieuwrode tot het organiseren van een wielerwedstrijd 1.12 C op het grondgebied van de gemeente.

 

Feiten en context

         De wielerwedstrijd vindt plaats op zondag 4 juli 2021.

 

Juridische gronden

         Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

         Artikel 286§1 van het decreet lokaal bestuur.

De reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Politieverordeningen worden ook bekendgemaakt via aanplakbrief.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Aangevraagd op 13 maart 2021.

          Ontvangen op 22 maart 2021: gunstig, mits:

          er dient een politieverordening opgesteld te worden voor de te nemen verkeersmaatregelen.

          Wij adviseren om het ganse parcours te voorzien van eenrichtingsverkeer en parkeerverbod.

          De organisator dient zich te houden aan de richtlijnen en verplichtingen beschreven in het KB 01 juni 2019 bij het inrichten van de wedstrijd.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, de deelnemers en bewoners is een tijdelijke verkeersregeling noodzakelijk.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Op zondag 4 juli 2021 van 14.00 uur tot 18.00 uur wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingesteld op de volledige rijbaan van de volgende openbare wegen:

         Gravenstraat

          volledig

         Bruul

          volledig

         Blauwmolenstraat

          volledig

         Appelweg

          volledig

         Rodestraat

          tussen het kruispunt met Gravenstraat en het kruispunt met Hoekje

         Hoekje

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Losting

         Losting

          volledig

         Dorp

          tussen het kruispunt met Losting en het kruispunt met Appelweg.

 

Art. 2.

Op zondag 4 juli 2021 van 14.00 uur tot 18.00 uur wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd op volgende openbare wegen:

         Gravenstraat

          tussen het kruispunt met Bruul en het kruispunt met Rodestraat, in de richting van Rodestraat voor iedere bestuurder te sluiten.

         Rodestraat

          tussen het kruispunt met Gravenstraat en het kruispunt met Appelweg, in de richting van Appelweg voor iedere bestuurder te sluiten.

         Appelweg

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Blauwmolenstraat, in de richting van Blauwmolenstraat voor iedere bestuurder te sluiten

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Hoekje, in de richting van Appelweg voor iedere bestuurder te sluiten.

         Blauwmolenstraat

          tussen het kruispunt met Klein Vlasselaar en de aansluiting met Bruul, in de richting van Bruul voor iedere bestuurder te sluiten.

         Bruul

          tussen de aansluiting met Blauwmolenstraat en het kruispunt met Gravenstraat, in de richting van Gravenstraat voor iedere bestuurder te sluiten.

         Hoekje

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Losting, in de richting van Losting voor iedere bestuurder te sluiten.

         Losting

          tussen het kruispunt met Hoekje en het kruispunt met Dorp, in de richting van Dorp voor iedere bestuurder te sluiten.

         Dorp

          tussen het kruispunt met Losting en het kruispunt met Appelweg, in de richting van Appelweg voor iedere bestuurder te sluiten.

 

Art. 3.

De wegbeheerder brengt de nodige signalisatie aan, volgens de wettelijke bepalingen.

 

Art. 4.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om de omwonenden van het parkoers op de hoogte te brengen van de tijdelijke verkeersregeling.

 

Art. 5.

Iedere inbreuk zal voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Art. 6.

Wanneer er nog een Ministerieel Besluit inzake COVID-19 van kracht is, dient hiernaar gehandeld te worden en primeert deze op de gemeentelijke toelating.

Indien de federale overheid, in kader van de COVID-19-crisis, bijkomende maatregelen oplegt moeten deze gerespecteerd worden. Het is steeds mogelijk dat de activiteit niet kan doorgaan als gevolg van deze crisis. Het gemeentebestuur is verplicht om de maatregelen opgelegd door een hogere overheid toe te passen. Indien de activiteit niet mag doorgaan, gelden ook de in dit besluit opgenomen toelatingen niet.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Tijdelijke verkeersregeling - wielerwedstrijd 1.12 C - zondag 3 oktober 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Aanvraag van Wielervrienden Nieuwrode tot het organiseren van een wielerwedstrijd 1.12 C op het grondgebied van de gemeente.

 

Feiten en context

         De wielerwedstrijd vindt plaats op zondag 3 oktober 2021.

 

Juridische gronden

         Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

         Artikel 286§1 van het decreet lokaal bestuur.

De reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Politieverordeningen worden ook bekendgemaakt via aanplakbrief.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Aangevraagd op 13 maart 2021.

          Ontvangen op 22 maart 2021: gunstig, mits:

          Er dient een politieverordening opgesteld te worden voor de te nemen verkeersmaatregelen.

          Wij adviseren om het ganse parcours te voorzien van eenrichtingsverkeer en parkeerverbod.

          De organisator dient zich te houden aan de richtlijnen en verplichtingen beschreven in het KB 01 juni 2019 bij het inrichten van de wedstrijd.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, de deelnemers en bewoners is een tijdelijke verkeersregeling noodzakelijk.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Op zondag 3 oktober 2021 van 14.00 uur tot 18.00 uur wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingesteld op de volledige rijbaan van de volgende openbare wegen:

         Gravenstraat

          volledig

         Bruul

          volledig

         Blauwmolenstraat

          volledig

         Appelweg

          volledig

         Rodestraat

          tussen het kruispunt met Gravenstraat en het kruispunt met Hoekje

         Hoekje

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Losting

         Losting

          volledig

         Dorp

          tussen het kruispunt met Losting en het kruispunt met Appelweg.

 

Art. 2.

Op zondag 3 oktober 2021 van 14.00 uur tot 18.00 uur wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd op volgende openbare wegen:

         Gravenstraat

          tussen het kruispunt met Bruul en het kruispunt met Rodestraat, in de richting van Rodestraat voor iedere bestuurder te sluiten.

         Rodestraat

          tussen het kruispunt met Gravenstraat en het kruispunt met Appelweg, in de richting van Appelweg voor iedere bestuurder te sluiten.

         Appelweg

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Blauwmolenstraat, in de richting van Blauwmolenstraat voor iedere bestuurder te sluiten

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Hoekje, in de richting van Appelweg voor iedere bestuurder te sluiten.

         Blauwmolenstraat

          tussen het kruispunt met Klein Vlasselaar en de aansluiting met Bruul, in de richting van Bruul voor iedere bestuurder te sluiten.

         Bruul

          tussen de aansluiting met Blauwmolenstraat en het kruispunt met Gravenstraat, in de richting van Gravenstraat voor iedere bestuurder te sluiten.

         Hoekje

          tussen het kruispunt met Rodestraat en het kruispunt met Losting, in de richting van Losting voor iedere bestuurder te sluiten.

         Losting

          tussen het kruispunt met Hoekje en het kruispunt met Dorp, in de richting van Dorp voor iedere bestuurder te sluiten.

         Dorp

          tussen het kruispunt met Losting en het kruispunt met Appelweg, in de richting van Appelweg voor iedere bestuurder te sluiten.

 

Art. 3.

De wegbeheerder brengt de nodige signalisatie aan, volgens de wettelijke bepalingen.

 

Art. 4.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om de omwonenden van het parkoers op de hoogte te brengen van de tijdelijke verkeersregeling.

 

Art. 5.

Iedere inbreuk zal voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Art. 6.

Wanneer er nog een Ministerieel Besluit inzake COVID-19 van kracht is, dient hiernaar gehandeld te worden en primeert deze op de gemeentelijke toelating.

Indien de federale overheid, in kader van de COVID-19-crisis, bijkomende maatregelen oplegt moeten deze gerespecteerd worden. Het is steeds mogelijk dat de activiteit niet kan doorgaan als gevolg van deze crisis. Het gemeentebestuur is verplicht om de maatregelen opgelegd door een hogere overheid toe te passen. Indien de activiteit niet mag doorgaan, gelden ook de in dit besluit opgenomen toelatingen niet.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

IL - riothermie- interessepeiling

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

OE - Raid en Run - 25 april 2021

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Zwerfkattenproject - bijkomende dierenarts

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Ecowerf - kohieren diftar-rekeningen wanbetalers

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Betalingen - bestellingen - invorderingen

 

 

Juridische gronden

         Artikel 56 van het Decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen gaat op gemeentelijk vlak de verbintenissen aan.

         Artikels 265 tot en met 272 van het Decreet lokaal bestuur

Deze artikelen regelen de ontvangsten en uitgavencyclus voor het gemeentebestuur.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Betalingen
Het college stelt de mandaten betaalbaar volgens de lijsten der aanrekeningen

         G/2021/24 voor een bedrag van 2.700 euro en

         G/2021/25 voor een bedrag van 2.026 euro.

 

Art. 2.

Bestellingen
Het college neemt akte van de voorstellen en beslist de bestelling van de nrs. BB/G/2021/78.

 

Art. 3.

Invorderingen
Geen invorderingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Dagorde gemeenteraad 27 april 2021

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van 15 04 2021

 

Gemeentepersoneel - arbeidsongeval

Publicatiedatum: 22/04/2021