BESLUITENLIJST VAN BURGEMEESTERBESLUITEN

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 25 maart 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 17:00

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst met besluiten van de burgemeester bekend (artikel 285, §1 Decreet lokaal bestuur)

 

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 25 03 2021

 

Toelating voor het plaatsen van een container op de openbare weg - Dreef 6 - van 19 maart tot 21 maart 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 15 maart 2021 werd de aanvraag van Dhr. Theys ontvangen voor het plaatsen van een container op de openbare weg.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om een container te plaatsen op de openbare weg tijdens de periode:

          van: 19 maart 2021 om 00.00 uur

          tot: 21 maart 2021 om 00.00 uur.

         De container zal geplaatst worden ter hoogte van Dreef 6.

         Door het plaatsen van de container op de rijbaan wordt er hinder veroorzaakt op het voetpad en de rijweg.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit B van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het ministeriële besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 16 maart 2021: gunstig advies, mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen voor het plaatsen van containers.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en arbeiders is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt de toelating gegeven aan Dhr. Theys om van 19 maart 2021 om 00.00 uur tot 21 maart 2021 om 00.00 uur een container te plaatsen op de openbare weg ter hoogte van Dreef 6.

 

Art. 2.

De container moet gesignaleerd worden overeenkomstig art. 8 van MB van 07 mei 1999:

         8.1. De containers die worden geplaatst op de openbare weg moeten op de voor- en achterkanten voorzien zijn van afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10m breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen.

Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00m² waarop zulke strepen kunnen worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50m hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde strepen, met een hoogte van ten minste 0,50m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container vastgemaakt.

         8.2. Een verkeersbord D1 met een diameter van ten minste 0,70m, waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is.

         Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 aangebracht.

         8.3. De container wordt zodanig geplaatst dat het verkeer slechts aan één zijde mogelijk is.

         8.4. Artikel 4.2., 3°, b is van toepassing wanneer de container zo geplaatst is dat de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen genoodzaakt zijn de rijbaan te volgen.

         8.5. Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, wordt aangebracht op één van de zijkanten van de container.

         8.6. De bepalingen van de artikelen 8.1. tot 8.3. zijn niet van toepassing op de containers die op een parking geplaatst zijn die niet aan de rijbaan grenst en op de plaatsen waar ze het verkeer noch van de bestuurders noch van de voetgangers hinderen.

 

Art. 3.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

Gemeentelijke website.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 25 03 2021

 

Toelating voor parkeerverbod - Dorp 5 - op vrijdag 2 april 2021 van 07.00 uur tot 15.00 uur

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 22 maart 2021 werd de aanvraag van Dhr. Danneels ontvangen voor invoeren van een tijdelijk parkeerverbod.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om een tijdelijk parkeerverbod in te voeren tijdens de periode:

          van: vrijdag 2 april 2021 om 07.00 uur

          tot: vrijdag 2 april 2021 om 15.00 uur.

         Het tijdelijk parkeerverbod zal worden ingevoerd op Dorp 5, op de parking langs het kerkgebouw.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 22 maart 2021: gunstig advies, mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.
Bij het werken met de hoogtewerker dient een strook ontoegankelijk gemaakt te worden met nadar of lint, zodat andere weggebruikers niet in de werkzone kunnen raken..

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Er wordt de toelating gegeven aan Dhr. Danneels om van/op vrijdag 2 april 2021 van 07.00 uur tot 15.00 uur een tijdelijk parkeerverbod in te voeren aan Dorp 5, op de parking langs het kerkgebouw.

 

Art. 2.

De verboden parkeerzone dient minstens 48 uur op voorhand te worden afgebakend d.m.v. de juiste verkeersborden met het informatief toepasselijk onderbord.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan volgens de wettelijke bepalingen, namelijk:

 

Art. 3.

Bij het plaatsen van het parkeerverbod worden de datum en het uur genoteerd en de aanwezig voertuigen met kentekenplaat.

De genoteerde nummerplaten worden overgemaakt aan de politie voor hercontrole via: pz.lubbeek.wijk.holsbeek@police.belgium.be.

 

Art. 4.

Bij het werken met de hoogtewerker dient een strook ontoegankelijk gemaakt te worden met nadar of lint, zodat andere weggebruikers niet in de werkzone kunnen raken.

 

Art. 5.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 25 03 2021

 

Tijdelijke verkeersregeling - Langekant 4

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 25 03 2021

 

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens - Langekant 4 - betonpomp - op 30 maart 2021 van 12.00 uur tot 18.00 uur

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 22 maart 2021 werd de aanvraag van Dhr. Boeckx, ontvangen voor het gebruiken van een betonpomp en betonmixer langs Langekant 4.

 

Feiten en context

Er wordt toelating gevraagd om de werken uit te voeren tijdens de periode:

van: 30 maart 2021 om 12.00 uur

tot: 30 maart 2021 om 18.00 uur

De werken worden uitgevoerd langs Langekant 4.

Er wordt minimale verkeershinder voorzien.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 22 maart 2021: gunstig advies, mits:

          Plaatsing van signalisatie volgens de wettelijke bepalingen;

          Signalisatie gebeurt volgens ingediend plan. Dit plan dient uniek gemaakt te worden en deel uit te maken van de vergunning;

          Bij het einde van de werken dient de signalisatie zo vlug mogelijk verwijderd te worden.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt toelating gegeven aan Dhr. Boeckx voor het plaatsen van verkeerstekens in kader van het gebruik van een betonpomp en betonmixer.

De werken worden uitgevoerd tijdens de periode van 30 maart 2021 om 12.00 uur tot 30 maart 2021 om 18.00 uur en zijn gesitueerd langs Langekant 4.

 

Art. 2.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform bijgaand signalisatieplan.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning met het er bijhorende signalisatieplan, moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 3.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juist aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, evenals gedurende het weekend en telkens wanneer het werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, moeten de verkeersborden die er niet meer nodig zijn afdoende afgedekt of weggenomen worden;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven;

         de verlichtingstoestellen moeten steeds optimaal werken en van op een afstand van minstens 150m de signalisatie goed zichtbaar maken;

         indien het eigendom van de bewoners tijdens de uitvoering van de werken ontoegankelijk wordt, dienen zij hiervan vooraf in kennis te worden gesteld;

         een beschermde doorgang voor de zwakke weggebruikers (fietsers - voetgangers) van minstens 1 meter breedte dient te worden voorzien;

         in bochten of op plaatsen waar de bestuurders de tegemoetkomende weggebruikers niet ver genoeg kunnen opmerken (onvoldoende zichtbaarheid) dient het verkeer er door verkeerslichten te worden geregeld ten einde het gevaar voor ongevallen te verminderen.

 

Art. 4.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

Gemeentelijke website

 

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021