BESLUITENLIJST VAN BURGEMEESTERBESLUITEN

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 08 april 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 17:00

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst met besluiten van de burgemeester bekend (artikel 285, §1 Decreet lokaal bestuur)

 

 

Overzicht punten

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 08 04 2021

 

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens -  omleidingsroute werken E314 - van 1 april tot 31 augustus 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Burgemeesterbesluit van 19 maart 2020:

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens - omleidingsroute werken E314 - van 28 maart 2020 tot 31 maart 2021

         Verlenging van het besluit tot 31 augustus 2021

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om de werken uit te voeren tijdens de periode:

          van: 1 april 2021

          tot: 31 augustus 2021

         De werken worden uitgevoerd aan het viaduct van Wilsele (Leuven).

         Er wordt geen hinder voorzien op wegen in de gemeente Holsbeek.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Aangezien er niks wijzigt aan de signalisatie en er de afgelopen periode ook geen klachten zijn geweest, werd geen nieuw advies van de politie aangevraagd.

         Advies van de politie op 17 maart 2020:

          Gunstig advies, mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

De signalisatie dient geplaatst te worden volgens het ingediend plan. Dit plan dient uniek te gemaakt te worden en deel uit te maken van de vergunning.

Gelet op de langdurige planning dient de vergunningshouder er extra op toe te zien dat alle borden correct geplaatst blijven en de signalisatie rein blijft.

Wanneer er wijzigingen zijn op vlak van locatie dient er een nieuwe aanvraag te gebeuren.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

Bijlagen

F19-0785-15H

F19-0785-24B_

F19-0785-25B_

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt toelating gegeven aan Fero nv - BAM Contractors voor het plaatsen van verkeerstekens in kader van de omleidingsroute voor de werken aan het viaduct in Wilsele (Leuven).

De werken worden uitgevoerd tijdens de periode van 1 april 2021 tot 31 augustus 2021 en zijn gesitueerd langs E314.

 

Art. 2.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform bijgaand signalisatieplan.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning met het er bijhorende signalisatieplan, moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 3.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juist aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, evenals gedurende het weekend en telkens wanneer het werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, moeten de verkeersborden die er niet meer nodig zijn afdoende afgedekt of weggenomen worden;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven;

         de verlichtingstoestellen moeten steeds optimaal werken en van op een afstand van minstens 150m de signalisatie goed zichtbaar maken;

 

Art. 4.

Wanneer er wijzigingen zijn op vlak van locatie dient er een nieuwe aanvraag te gebeuren.

 

Art. 5.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website

 

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 08 04 2021

 

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens - Pleinstraat 72 - Indienstname ANPR camera -  29 april 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 1 april 2021 werd de aanvraag van Mevr. Van den Bossche, ontvangen voor de indienstname van een ANPR camera langs Pleinstraat 72.

 

Feiten en context

Er wordt toelating gevraagd om de werken uit te voeren tijdens de periode:

van: 29 april 2021 om 07.00 uur

tot: 29 april 2021 om 16.30 uur

De werken worden uitgevoerd langs Pleinstraat 72.

Er wordt verkeershinder voorzien op één rijstrook.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 2 april 2021: Gunstig advies, mits:

          Plaatsing signalisatie volgens de wettelijke bepalingen;

          Signalisatie volgens ingediend plan, dit plan dient uniek gemaakt te worden en deel uit te maken van de vergunning.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

Bijlagen

5388VBR420A - Signalisatieplan

 

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt toelating gegeven aan Mevr. Van den Bossche voor het plaatsen van verkeerstekens in kader van de indienstname van een ANPR camera.

De werken worden uitgevoerd tijdens de periode van 29 april 2021 om 07.00 uur tot 29 april 2021 om 16.30 en zijn gesitueerd langs Pleinstraat 72.

 

Art. 2.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform bijgaand signalisatieplan.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning met het er bijhorende signalisatieplan, moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 3.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juist aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, evenals gedurende het weekend en telkens wanneer het werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, moeten de verkeersborden die er niet meer nodig zijn afdoende afgedekt of weggenomen worden;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven;

         de verlichtingstoestellen moeten steeds optimaal werken en van op een afstand van minstens 150m de signalisatie goed zichtbaar maken;

         indien het eigendom van de bewoners tijdens de uitvoering van de werken ontoegankelijk wordt, dienen zij hiervan vooraf in kennis te worden gesteld;

         een beschermde doorgang voor de zwakke weggebruikers (fietsers - voetgangers) van minstens 1 meter breedte dient te worden voorzien;

         in bochten of op plaatsen waar de bestuurders de tegemoetkomende weggebruikers niet ver genoeg kunnen opmerken (onvoldoende zichtbaarheid) dient het verkeer er door verkeerslichten te worden geregeld ten einde het gevaar voor ongevallen te verminderen.

 

Art. 4.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

Gemeentelijke website

 

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 08 04 2021

 

Toelating voor parkeerverbod - Doelestraat - van 01 april tot 20 april 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Het organiseren van een mobiel skatepark op het grondgebied van de gemeente.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om een tijdelijk parkeerverbod in te voeren tijdens de periode:

          van: 1 april 2021 om 12.00 uur

          tot: 20 april 2021 om 09.00 uur.

         Het tijdelijk parkeerverbod zal worden ingevoerd op de bovenste parkeerplaatsen op de bovenkant van de Doelestraat.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Er werd geen nieuw advies opgevraagd bij de politie gezien de dringendheid en de ongewijzigde situatie.

         Advies ontvangen op 23 juli 2020: gunstig advies, mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Van donderdag 1 april 2021 om 12.00 uur tot en met dinsdag 20 april 2021 om 09.00 uur, wordt er een stilstaan- en parkeerverbod opgelegd op de bovenste parkeerplaatsen op de bovenkant van de Doelestraat.

 

Art. 2.

De verboden parkeerzone dient minstens 48 uur op voorhand te worden afgebakend d.m.v. de juiste verkeersborden met het informatief toepasselijk onderbord.

De wegbeheerder brengt de nodige signalisatie aan volgens de wettelijke bepalingen:

         E3

 

 

Art. 3.

Bij het plaatsen van het parkeerverbod dient het bijgevoegde controleformulier, uiterlijk 48u voor aanvang terug overgemaakt worden aan de politie te Holsbeek via: pz.lubbeek.wijk.holsbeek@police.belgium.be .

 

Art. 4.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 08 04 2021

 

Toelating voor het plaatsen van een container op de openbare weg - Appelweg 31 - van 9 april tot 16 april 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 24 maart 2021 werd de aanvraag van Dhr. Siege ontvangen voor het plaatsen van een container op de openbare weg.

         Op 7 april 2021 werd de aanvraag van DHr. Siege ontvangen voor de verlenging van de periode van de inname.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om een container te plaatsen op de openbare weg tijdens de periode:

          van: 9 april 2021 om 22.00 uur

          tot: 16 april 2021 om 22.00 uur.

         De container zal geplaatst worden ter hoogte van Appelweg 31.

         Door het plaatsen van de container op de rijbaan wordt er hinder veroorzaakt op één rijstrook.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit B van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het ministeriële besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Er werd reeds gunstig advies ontvangen bij de vorige aanvraag.

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op op 24 maart 2021:  gunstig advies, mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen voor het plaatsen van containers.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en arbeiders is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt de toelating gegeven aan Dhr. Siege om van 9 april 2021 om 22.00 uur tot 16 april 2021 om 22.00 uur een container te plaatsen op de openbare weg ter hoogte van Appelweg 31.

 

Art. 2.

De container moet gesignaleerd worden overeenkomstig art. 8 van MB van 07 mei 1999:

         8.1. De containers die worden geplaatst op de openbare weg moeten op de voor- en achterkanten voorzien zijn van afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10m breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen.

Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00m² waarop zulke strepen kunnen worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50m hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde strepen, met een hoogte van ten minste 0,50m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container vastgemaakt.

         8.2. Een verkeersbord D1 met een diameter van ten minste 0,70m, waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is.

         Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 aangebracht.

         8.3. De container wordt zodanig geplaatst dat het verkeer slechts aan één zijde mogelijk is.

         8.4. Artikel 4.2., 3°, b is van toepassing wanneer de container zo geplaatst is dat de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen genoodzaakt zijn de rijbaan te volgen.

         8.5. Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, wordt aangebracht op één van de zijkanten van de container.

         8.6. De bepalingen van de artikelen 8.1. tot 8.3. zijn niet van toepassing op de containers die op een parking geplaatst zijn die niet aan de rijbaan grenst en op de plaatsen waar ze het verkeer noch van de bestuurders noch van de voetgangers hinderen.

 

Art. 3.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 08 04 2021

 

Dringende kap - De Kluis - naaldbomen

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 08 04 2021

 

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens - Dutselstraat 24 - Lossen/laden vrachtwagen - 26 april tot 27 april 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 2 april 2021 werd de aanvraag van Dhr. Hias, ontvangen voor het plaatsen van een vrachtwagen langs Dutselstraat 24.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om de werken uit te voeren tijdens de periode:

          van: 26 april 2021 om 08.00 uur

          tot: 27 april 2021 om 04.00 uur

         De werken worden uitgevoerd langs Dutselstraat 24.

         Er wordt verkeershinder voorzien op één rijstrook.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 6 april 2021: Gunstig, mits:

          Plaatsing van signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

Bijlagen

Plan

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt toelating gegeven aan Dhr. Hias voor het plaatsen van verkeerstekens in kader van het plaatsen van een vrachtwagen.

De werken worden uitgevoerd tijdens de periode van 26 april 2021 om 08.00 uur tot 27 april 2021 om 04.00 uur en zijn gesitueerd langs Dutselstraat 24.

 

Art. 2.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform bijgaand signalisatieplan.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning met het er bijhorende signalisatieplan, moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 3.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juist aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, evenals gedurende het weekend en telkens wanneer het werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, moeten de verkeersborden die er niet meer nodig zijn afdoende afgedekt of weggenomen worden;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven;

         indien het eigendom van de bewoners tijdens de uitvoering van de werken ontoegankelijk wordt, dienen zij hiervan vooraf in kennis te worden gesteld;

         een beschermde doorgang voor de zwakke weggebruikers (fietsers - voetgangers) van minstens 1 meter breedte dient te worden voorzien;

         in bochten of op plaatsen waar de bestuurders de tegemoetkomende weggebruikers niet ver genoeg kunnen opmerken (onvoldoende zichtbaarheid) dient het verkeer er door verkeerslichten te worden geregeld ten einde het gevaar voor ongevallen te verminderen.

 

Art. 4.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website

 

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021