BESLUITENLIJST VAN BURGEMEESTERBESLUITEN

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 18 maart 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 17:00

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst met besluiten van de burgemeester bekend (artikel 285, §1 Decreet lokaal bestuur)

 

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 18 03 2021

 

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens - Asseltveld 1 - Verhuiswagen - 30 maart 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 10 maart 2021 werd de aanvraag van Mvr. Van Haesebrouck ontvangen voor het plaatsen van een verhuiswagen langs Asseltveld 1.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om de werken uit te voeren tijdens de periode:

          van: 30 maart 2021 om 09.00 uur

          tot: 30 maart 2021 om 16.00 uur

         De werken worden uitgevoerd langs Asseltveld 1.

         Er wordt hinder voorzien op één rijstrook en het voetpad.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 10 maart 2021: gunstig advies, mits de plaatsing van signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

Bijlagen

Signaleren werken en verkeersbelemmeringen openbare weg

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt toelating gegeven aan Mvr. Van Haesebrouck voor het plaatsen van verkeerstekens in kader van een verhuiswagen.

De werken worden uitgevoerd op 30 maart 2021 van 09.00 uur tot 16.00 uur en zijn gesitueerd langs Asseltveld 1.

 

Art. 2.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform de wettelijke bepalingen:

         een verkeersbord D1 wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is;

         rood-witte bakens of kegels van ten minste 40cm hoog over gans de lengte van de hindernis;

         wanneer er een volledige rijbaan ingenomen wordt, dient de voorrangsregeling aangegeven te worden d.m.v. verkeersborden B19 en B21.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning met het er bijhorende signalisatieplan, moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 3.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juiste aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven.

 

Art. 4.

De parkeerzone dient minstens 48 uur op voorhand te worden afgebakend d.m.v. de juiste verkeersborden met het informatief toepasselijk onderbord.

 

Art. 5

Bij het plaatsen van het parkeerverbod dient het bijgevoegde controleformulier, uiterlijk 48 uur voor aanvang terug overgemaakt worden aan de politie te Holsbeek via: pz.lubbeek.wijk.holsbeek@police.belgium.be .

 

Art. 6.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website

 

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 18 03 2021

 

Toelating voor parkeerverbod - Asseltveld 1 - dinsdag 30 maart 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 10 maart 2021 werd de aanvraag van Mvr. Van Heasebrouck ontvangen voor invoeren van een tijdelijk parkeerverbod.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om een tijdelijk parkeerverbod in te voeren tijdens de periode:

          van: 30 maart 2021 om 09.00 uur

          tot: 30 maart 2021 om 16.00 uur.

         Het tijdelijk parkeerverbod zal worden ingevoerd ter hoogte van Asseltveld 1.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 10 maart 2021: gunstig advies, mits plaatsing van signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Er wordt de toelating gegeven aan Mvr. Van Haesebrouck om op dinsdag 30 maart 2021 van 09.00 uur tot 16.00 uur een tijdelijk parkeerverbod in te voeren op Asseltveld 1 voor het plaatsen van twee bestelwagens.

 

Art. 2.

De verboden parkeerzone dient minstens 48 uur op voorhand te worden afgebakend d.m.v. de juiste verkeersborden met het informatief toepasselijk onderbord.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan volgens de wettelijke bepalingen, namelijk:

         Vormvereisten voor een tijdelijk parkeerverbod:

          Er mogen wettelijk gezien enkel borden van het type E1 (min. diameter 0,40m) gebruikt worden om parkeerplaatsen vrij te houden, behoudens anders bepaald in de vergunning.

          De schuine streep moet altijd van linksboven naar rechtsonder lopen.

          De staanders, steunen en zoveel mogelijk de achterzijde van de borden hebben een oranje kleur.

          Kartonnen en/of geschilderde borden zijn niet wettelijk.

         Verkeersbord E1: onderborden en pijlen

       Het onderbord moet duidelijk leesbaar zijn.

       De periode vermeld op het onderbord moet identiek zijn aan de periode voorzien op de                                afgeleverde vergunning.

       Het onderbord moet onder beide verkeersborden type E1 worden gehangen.

       Een opgaande pijl moet het begin van de reglementering aangeven.

       Een neerwaartse pijl moet het einde van de reglementering aangeven.

       Borden type E1 zonder pijl worden niet goedgekeurd.

 

Art. 3.

Bij het plaatsen van het parkeerverbod dient het bijgevoegde controleformulier, uiterlijk 48u voor aanvang terug overgemaakt worden aan de politie te Holsbeek via: pz.lubbeek.wijk.holsbeek@police.belgium.be .

 

Art. 4.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform de wettelijke bepalingen:

         een verkeersbord D1 wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is;

         rood-witte bakens of kegels van ten minste 40cm hoog over gans de lengte van de hindernis;

         wanneer er een volledige rijbaan ingenomen wordt, dient de voorrangsregeling aangegeven te worden d.m.v. verkeersborden B19 en B21.

 

Art. 5.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juiste aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, evenals gedurende het weekend en telkens wanneer het werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, moeten de verkeersborden die er niet meer nodig zijn afdoende afgedekt of weggenomen worden;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven.

 

Art. 6.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 7.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 18 03 2021

 

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens - Appelweg 76 - Definitieve herstelling fietspad in gele beton - van 29 maart tot 2 april 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 9 maart 2021 werd de aanvraag van Dhr. Van Looy, ontvangen voor de hdefinitieve herstelling van het fietspad in gele beton langs Appelweg 76.

 

Feiten en context

Er wordt toelating gevraagd om de werken uit te voeren tijdens de periode:

van: 29 maart 2021 om 07.00 uur

tot: 2 april 2021 om 16.00 uur.

De werken worden uitgevoerd langs Appelweg 76.

Er wordt hinder voorzien op het fietspad en op één rijstrook.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 9 maart 2021: gunstig advies, mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen. Signalisatie dient geplaatst te worden volgens ingediend plan. Dit plan dient uniek gemaakt te worden en deel uit te maken van de vergunning.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

Bijlagen

         fietspad werken

         Werken in fietspad met B19 en B21 1

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt toelating gegeven aan Dhr. Van Looy voor het plaatsen van verkeerstekens in kader van de definitieve herstelling van het fietspad in gele beton.

De werken worden uitgevoerd tijdens de periode van 29 maart 2021 om 07.00 uur tot 2 april 2021 om 16.00 uur en zijn gesitueerd langs Appelweg 76.

 

Art. 2.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform bijgaand signalisatieplan.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning met het er bijhorende signalisatieplan, moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 3.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juist aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, evenals gedurende het weekend en telkens wanneer het werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, moeten de verkeersborden die er niet meer nodig zijn afdoende afgedekt of weggenomen worden;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven;

         de verlichtingstoestellen moeten steeds optimaal werken en van op een afstand van minstens 150m de signalisatie goed zichtbaar maken;

         indien het eigendom van de bewoners tijdens de uitvoering van de werken ontoegankelijk wordt, dienen zij hiervan vooraf in kennis te worden gesteld;

         een beschermde doorgang voor de zwakke weggebruikers (fietsers - voetgangers) van minstens 1 meter breedte dient te worden voorzien;

 

Art. 4.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

Gemeentelijke website

 

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 18 03 2021

 

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens - Appelweg 128 - Definitieve herstelling fietspad in gele beton - van 29 maart tot 2 april 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         •Op 9 maart 2021 werd de aanvraag van Dhr. Van Looy, ontvangen voor de hdefinitieve herstelling van het fietspad in gele beton langs Appelweg 128.

 

Feiten en context

Er wordt toelating gevraagd om de werken uit te voeren tijdens de periode:

van: 29 maart 2021 om 07.00 uur

tot: 2 april 2021 om 16.00 uur.

De werken worden uitgevoerd langs Appelweg 128.

Er wordt hinder voorzien op het fietspad en op één rijstrook.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 9 maart 2021: gunstig advies, mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen. Signalisatie dient geplaatst te worden volgens ingediend plan. Dit plan dient uniek gemaakt te worden en deel uit te maken van de vergunning.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

Bijlagen

         fietspad werken

         Werken in fietspad met B19 en B21 1

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt toelating gegeven aan Dhr. Van Looy voor het plaatsen van verkeerstekens in kader van de definitieve herstelling van het fietspad in gele beton.

De werken worden uitgevoerd tijdens de periode van 29 maart 2021 om 07.00 uur tot 2 april 2021 om 16.00 uur en zijn gesitueerd langs Appelweg 128.

 

Art. 2.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform bijgaand signalisatieplan.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning met het er bijhorende signalisatieplan, moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 3.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juist aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, evenals gedurende het weekend en telkens wanneer het werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, moeten de verkeersborden die er niet meer nodig zijn afdoende afgedekt of weggenomen worden;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven;

         de verlichtingstoestellen moeten steeds optimaal werken en van op een afstand van minstens 150m de signalisatie goed zichtbaar maken;

         indien het eigendom van de bewoners tijdens de uitvoering van de werken ontoegankelijk wordt, dienen zij hiervan vooraf in kennis te worden gesteld;

         een beschermde doorgang voor de zwakke weggebruikers (fietsers - voetgangers) van minstens 1 meter breedte dient te worden voorzien;

         in bochten of op plaatsen waar de bestuurders de tegemoetkomende weggebruikers niet ver genoeg kunnen opmerken (onvoldoende zichtbaarheid) dient het verkeer er door verkeerslichten te worden geregeld ten einde het gevaar voor ongevallen te verminderen.

 

Art. 4.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

Gemeentelijke website

 

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021