BESLUITENLIJST VAN BURGEMEESTERBESLUITEN

Gemeente Holsbeek

Zitting van donderdag 01 april 2021

Raadzaal gemeentehuis, Dutselstraat 15 om 17:00

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst met besluiten van de burgemeester bekend (artikel 285, §1 Decreet lokaal bestuur)

 

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 01 04 2021

 

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens - Vlasselaar zn - Inzagen van betonvakken - van 29 maart tot 30 maart 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 24 maart 2021 werd de aanvraag van Mevr. Nates, ontvangen voor het inzagen van betonvakken langs Vlasselaar.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om de werken uit te voeren tijdens de periode:

          van: 29 maart 2021 om 07.30 uur

          tot: 30 maart 2021 om 17.00 uur

         De werken worden uitgevoerd langs Vlasselaar.

         Er wordt hinder voorzien op één rijstrook.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 24 maart 2021: gunstig, mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen. Signalisatie dient geplaatst te worden volgens ingediend plan. Dit plan dient uniek gemaakt te worden en deel uit te maken van de vergunning.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

Bijlagen

Signalisatie inzagen betonvakken 2

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt toelating gegeven aan Mevr. Nates voor het plaatsen van verkeerstekens in kader van het inzagen van betonvakken.

De werken worden uitgevoerd tijdens de periode van 29 maart 2021 om 07.30 uur tot 30 maart 2021 om17.00 uur en zijn gesitueerd langs Vlasselaar.

 

Art. 2.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform bijgaand signalisatieplan.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning met het er bijhorende signalisatieplan, moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 3.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juist aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, evenals gedurende het weekend en telkens wanneer het werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, moeten de verkeersborden die er niet meer nodig zijn afdoende afgedekt of weggenomen worden;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven;

         indien het eigendom van de bewoners tijdens de uitvoering van de werken ontoegankelijk wordt, dienen zij hiervan vooraf in kennis te worden gesteld;

         een beschermde doorgang voor de zwakke weggebruikers (fietsers - voetgangers) van minstens 1 meter breedte dient te worden voorzien;

 

Art. 4.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

Gemeentelijke website

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 01 04 2021

 

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens - Vlasselaar zn - Vervangen betonvakken - 31 maart 2021 tot 14 mei 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 25 maart 2021 werd de aanvraag van Mevr. Nates, ontvangen voor het vervangen van betonvakken door buitendienst Holsbeek tussen Vlasselaar 2 en 38.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om de werken uit te voeren tijdens de periode:

          van: 31 maart 2021 om 07.00 uur

          tot: 14 mei 2021 om 17.00 uur.

         De werken worden uitgevoerd tussen Vlasselaar 2 en 38.

         Er wordt hinder voorzien op één rijstrook.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 25 maart 2021: gunstig mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen. Signalisatie dient geplaatst te worden volgens ingediend plan. Dit plan dient uniek gemaakt te worden en deel uit te maken van de vergunning.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

Bijlagen

Signalisatieplan betonvakken 1

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt toelating gegeven aan Mevr. Nates voor het plaatsen van verkeerstekens in kader van het vervangen van betonvakken.

De werken worden uitgevoerd tijdens de periode van 31 maart 2021 om 07.00 uur tot 14 mei 2021 om 17.00 uur en zijn gesitueerd tussen Vlasselaar 2 en 38.

 

Art. 2.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform bijgaand signalisatieplan.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning met het er bijhorende signalisatieplan, moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 3.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juist aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, evenals gedurende het weekend en telkens wanneer het werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, moeten de verkeersborden die er niet meer nodig zijn afdoende afgedekt of weggenomen worden;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven;

         indien het eigendom van de bewoners tijdens de uitvoering van de werken ontoegankelijk wordt, dienen zij hiervan vooraf in kennis te worden gesteld;

         een beschermde doorgang voor de zwakke weggebruikers (fietsers - voetgangers) van minstens 1 meter breedte dient te worden voorzien;

 

Art. 4.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

Gemeentelijke website

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 01 04 2021

 

Toelating voor het plaatsen van een container op de openbare weg - Appelweg 31 - van 6 april tot 9 april 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 24 maart 2021 werd de aanvraag van Dhr. Siege ontvangen voor het plaatsen van een container op de openbare weg.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om een container te plaatsen op de openbare weg tijdens de periode:

          van: 6 april 2021 om 06.00 uur

          tot: 9 april 2021 om 22.00 uur.

         De container zal geplaatst worden ter hoogte van Appelweg 31.

         Door het plaatsen van de container op de rijbaan wordt er hinder veroorzaakt op één rijstrook.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit B van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het ministeriële besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 24 maart 2021:  gunstig advies, mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen voor het plaatsen van containers.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en arbeiders is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt de toelating gegeven aan Dhr. Siege om van 6 april 2021 om 06.00 uur tot 9 april 2021 om 22.00 uur een container te plaatsen op de openbare weg ter hoogte van Appelweg 31.

 

Art. 2.

De container moet gesignaleerd worden overeenkomstig art. 8 van MB van 07 mei 1999:

         8.1. De containers die worden geplaatst op de openbare weg moeten op de voor- en achterkanten voorzien zijn van afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10m breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen.

Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00m² waarop zulke strepen kunnen worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50m hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde strepen, met een hoogte van ten minste 0,50m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container vastgemaakt.

         8.2. Een verkeersbord D1 met een diameter van ten minste 0,70m, waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is.

         Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 aangebracht.

         8.3. De container wordt zodanig geplaatst dat het verkeer slechts aan één zijde mogelijk is.

         8.4. Artikel 4.2., 3°, b is van toepassing wanneer de container zo geplaatst is dat de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen genoodzaakt zijn de rijbaan te volgen.

         8.5. Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, wordt aangebracht op één van de zijkanten van de container.

         8.6. De bepalingen van de artikelen 8.1. tot 8.3. zijn niet van toepassing op de containers die op een parking geplaatst zijn die niet aan de rijbaan grenst en op de plaatsen waar ze het verkeer noch van de bestuurders noch van de voetgangers hinderen.

 

Art. 3.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 01 04 2021

 

Toelating voor parkeerverbod - Nobelberg 32 - vrijdag 23 april 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op woensdag 26 maart 2021 werd de aanvraag van Dhr. Vanderwaeren ontvangen voor invoeren van een tijdelijk parkeerverbod.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om een tijdelijk parkeerverbod in te voeren tijdens de periode:

          van: 23 april 2021 om 07.00 uur

          tot: 23 april 2021 om 12.00 uur.

         Het tijdelijk parkeerverbod zal worden ingevoerd op de parkeerplaatsen gelegen tegenover Nobelberg 32.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 26 maart 2021: gunstig advies, mits de plaatsing van de signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Er wordt de toelating gegeven aan Dhr. Vanderwaeren om op vrijdag 23 april 2021 van 07.00 uur tot 12.00 uur een tijdelijk parkeerverbod in te voeren op de parkeerplaatsen gelegen tegenover Nobelberg 32.

 

Art. 2.

De verboden parkeerzone dient minstens 48 uur op voorhand te worden afgebakend d.m.v. de juiste verkeersborden met het informatief toepasselijk onderbord.

 

Art. 3.

Bij het plaatsen van het parkeerverbod dient het bijgevoegde controleformulier, uiterlijk 48u voor aanvang terug overgemaakt worden aan de politie te Holsbeek via: pz.lubbeek.wijk.holsbeek@police.belgium.be .

 

Art. 4.

De wagen dient voorzien te worden van:

         een verkeersbord D1 met een diameter van ten minste 0,70m, waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is.

Er dienen rood-witte bakens of kegels van ten minste 40cm hoog over gans de lengte van de hindernis geplaatst te worden.

Wanneer er een volledige rijbaan ingenomen wordt, dient de voorrangsregeling aangegeven te worden d.m.v. verkeersborden B19 en D21.

 

Art. 5.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 01 04 2021

 

Toelating voor parkeerverbod - Dorp - 01 april tot 04 oktober 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         Op 30 maart 2021 werd de aanvraag van Klokhuis ontvangen voor invoeren van een tijdelijk parkeerverbod.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om een tijdelijk parkeerverbod in te voeren tijdens de periode:

          van: 31 maart 2021 om 24.00 uur

          tot: 04 oktober 2021 om 24.00 uur.

         Het tijdelijk parkeerverbod zal worden ingevoerd ter hoogte van Dorp 9 en de vergaderzaal met als adres Dorp 7.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Het advies van de politie van 5 juni 2020 was voorwaardelijk gunstig. Er werd geen nieuw advies gevraagd aangezien de toestand niet wijzigt.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

Bijlagen

plan

 

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Er wordt de toelating gegeven aan het Klokhuis om van 31 maart 2021 om 24.00 uur tot 04 oktober 2021 om 24.00 uur een tijdelijk parkeerverbod in te voeren ter hoogte van Dorp 9 en de vergaderzaal met als adres Dorp 7.

 

Art. 2.

De verboden parkeerzone dient minstens 48 uur op voorhand te worden afgebakend d.m.v. de juiste verkeersborden met het informatief toepasselijk onderbord.

 

Art. 3.

Bij het plaatsen van het parkeerverbod dient het bijgevoegde controleformulier, uiterlijk 48u voor aanvang terug overgemaakt worden aan de politie te Holsbeek via: pz.lubbeek.wijk.holsbeek@police.belgium.be .

 

Art. 4.

Er dient steeds een vrije doorgang van 4 meter te worden voorzien op de straat.

 

Art. 5.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 01 04 2021

 

Toelating tot plaatsing van verkeerstekens - Delleput - rioleringswerken - 31 maart tot 19 april 2021

 

 

Voorgeschiedenis

         •Op 31 maart 2021 werd de aanvraag van mevr. Pelgrims, ontvangen voor rioleringswerken langs Delleput 1 tot 4.

 

Feiten en context

Er wordt toelating gevraagd om de werken uit te voeren tijdens de periode:

van: 31 maart 2021

tot: 19 april 2021

De werken worden uitgevoerd langs Delleput 1 tot 4.

Er wordt minieme verkeershinder voorzien.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

          Het advies van 2 februari 2021 was voorwaardelijk gunstig. Er werd geen nieuw advies gevraagd aangezien de situatie niet wijzigt.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

 

 

BESLUIT

Art. 1.

Er wordt toelating gegeven aan mevr. Pelgrims voor het plaatsen van verkeerstekens in kader van rioleringswerken.

De werken worden uitgevoerd tijdens de periode van 31 maart 2021 tot 19 april 2021 en zijn gesitueerd langs Delleput 1-4.

 

Art. 2.

De aanvrager is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de buurtbewoners over de werken en de verkeershinder door de werken.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan conform bijgaand signalisatieplan.

De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de aangebrachte signalisatie en de daaruit voortvloeiende risico's.

Deze vergunning met het er bijhorende signalisatieplan, moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.

 

Art. 3.

Volgende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen en/of volgende bepalingen moeten worden nageleefd:

         een onmiddellijke en juist aanpassing van de signalisatie aan de evolutie van werken;

         buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, evenals gedurende het weekend en telkens wanneer het werk voor onbepaalde tijd onderbroken wordt, moeten de verkeersborden die er niet meer nodig zijn afdoende afgedekt of weggenomen worden;

         bij het aanbrengen van de signalisatie dient nauwlettend gezorgd worden voor de wettelijkheid, de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alsook dienen de verkeersborden zuiver en goed leesbaar te zijn opdat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven;

         de verlichtingstoestellen moeten steeds optimaal werken en van op een afstand van minstens 150m de signalisatie goed zichtbaar maken;

         indien het eigendom van de bewoners tijdens de uitvoering van de werken ontoegankelijk wordt, dienen zij hiervan vooraf in kennis te worden gesteld;

         een beschermde doorgang voor de zwakke weggebruikers (fietsers - voetgangers) van minstens 1 meter breedte dient te worden voorzien;

         in bochten of op plaatsen waar de bestuurders de tegemoetkomende weggebruikers niet ver genoeg kunnen opmerken (onvoldoende zichtbaarheid) dient het verkeer er door verkeerslichten te worden geregeld ten einde het gevaar voor ongevallen te verminderen.

 

Art. 4.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

Gemeentelijke website

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Burgemeesterbesluiten van 01 04 2021

 

Dringende kap - Chartreuzenberg 40 - populieren

Publicatiedatum: 01/04/2021