Voorgeschiedenis

         Aanvraag van GBS De Zilverlinde tot het organiseren van een buitenspeeldag op het grondgebied van de gemeente.

 

Feiten en context

         De buitenspeeldag vindt plaats op woensdag 21 april 2021.

 

Juridische gronden

         Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

         KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

         Artikel 286§1 van het decreet lokaal bestuur.

De reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Politieverordeningen worden ook bekendgemaakt via aanplakbrief.

 

Adviezen

         Advies van de politie op 12 maart 2021.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, de deelnemers en bewoners is een tijdelijke verkeersregeling noodzakelijk.

 

BESLUIT

Artikel 1.

Op woensdag 21 april 2021 van 8u30 tot 12u00 is het verkeer van alle voertuigen in beide richtingen verboden op volgende openbare weg:

         Sint-Maurusstraat

          Vanaf de school 'Klim-Op' tot het kruispunt met de Verhaegenstraat.

 

Art. 2.

Op woensdag 21 april 2021 van 8u30 tot 12u00 geldt een parkeerverbod op de volledige rijbaan van volgende openbare weg:

         Sint-Maurusstraat

          Vanaf de school 'Klim-Op' tot het kruispunt met de Verhaegenstraat.

 

Art. 3.

De wegbeheerder brengt de nodige signalisatie aan.:

         borden fig. C3 en fig. E1.

 

Art. 4.

Overtredingen op deze politieverordening worden bestraft met politiestraffen.

 

Art. 5.

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website.

         Infobord.