Voorgeschiedenis

         Op 20 april 2021 werd de aanvraag van Dhr. Nijs ontvangen voor het invoeren van een tijdelijk parkeerverbod.

 

Feiten en context

         Er wordt toelating gevraagd om een tijdelijk parkeerverbod in te voeren tijdens de periode:

          van: 23 april 2021 om 07.00 uur

          tot: 15 mei 2021 om 18.00 uur.

         Een voorgaande vergunning gaf hiervoor toestemming. Bij deze wordt verduidelijkt dat de aannemer wel toestemming heeft om in de zone van het parkeerverbod te parkeren.

         Het tijdelijk parkeerverbod zal worden ingevoerd op Dutselstraat 16.

 

Juridische gronden

         Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

         Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

         Ministeriële Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

         Overeenkomstig artikel 1.2.1 alinea 2 van het Ministeriële Besluit van 07 mei 1999 dient de vergunning zich op de werkplaats te bevinden en moet ze op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd.

         Artikelen 133, 134, §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.

         Artikel 285, §1 van het Decreet lokaal bestuur.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:

1)      de gemeenteraad;

2)      de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;

3)      het college van burgemeester en schepenen;

4)      de burgemeester.

 

Adviezen

         Er werd geen nieuw advies gevraagd bij de politie gezien de dringendheid en de onveranderde situatie.

         Advies van de politie:

          Volgend advies ontvangen op 3 februari 2021: Gunstig, mits:

          Plaatsing van signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

Argumentatie

         Voor de veiligheid van de weggebruikers, bewoners en wegenwerkers is het nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

         Door de werken aan de woning, gelegen Dutselstraat 16, wordt er hinder veroorzaakt op één rijstrook, waardoor het noodzakelijk is om een tijdelijk parkeerverbod in te voeren aan de overkant van de rijbaan.

 

 

BESLUIT

Eenparig

 

Artikel 1.

Er wordt de toelating gegeven aan Dhr. Nijs om van 23 april 2021 om 07.00 tot 15 mei 2021 om 18.00 uur een tijdelijk parkeerverbod, met uitzondering van de voertuigen van de aannemer, in te voeren op Dutselstraat 16.

 

Art. 2.

De verboden parkeerzone dient minstens 48 uur op voorhand te worden afgebakend d.m.v. de juiste verkeersborden met het informatief toepasselijk onderbord.

De aannemer brengt de nodige signalisatie aan volgens de wettelijke bepalingen, namelijk:

         Vormvereisten voor een tijdelijk parkeerverbod:

          Er mogen wettelijk gezien enkel borden van het type E1 (min. diameter 0,40m) gebruikt worden om parkeerplaatsen vrij te houden, behoudens anders bepaald in de vergunning.

          De schuine streep moet altijd van linksboven naar rechtsonder lopen.

          De staanders, steunen en zoveel mogelijk de achterzijde van de borden hebben een oranje kleur.

          Kartonnen en/of geschilderde borden zijn niet wettelijk.

         Verkeersbord E1: onderborden en pijlen

       Het onderbord moet duidelijk leesbaar zijn.

       De periode vermeld op het onderbord moet identiek zijn aan de periode voorzien op de                                afgeleverde vergunning.

       Het onderbord moet onder beide verkeersborden type E1 worden gehangen.

       Een opgaande pijl moet het begin van de reglementering aangeven.

       Een neerwaartse pijl moet het einde van de reglementering aangeven.

       Borden type E1 zonder pijl worden niet goedgekeurd.

 

Art. 3.

Bij het plaatsen van het parkeerverbod dient het bijgevoegde controleformulier, uiterlijk 48u voor aanvang terug overgemaakt worden aan de politie te Holsbeek via: pz.lubbeek.wijk.holsbeek@police.belgium.be .

 

Art. 4.

Iedere inbreuk zal het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal. In geval van in gebreke blijven zal de overheid de nodige maatregelen treffen en dit op kosten van de overtreder.

 

Dit besluit wordt gecommuniceerd op volgende wijze:

         Gemeentelijke website.